Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шарафутдинов Валерий

Шарафутдинов Валерий
  • Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай Соёлой яаманай ”Мэргэжэлэй үндэр бэлиг шадабариин түлөө” гэһэн шангай лауреат
Валерий Нарисламович Шарафутдинов Гүрэнэй Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрта 2001 онһоо, мэргэжэлтэ зүжэгшэн болоһон хойноо, хүдэлжэ эхилһэн намтартай.

Свердловскын театральна училищи дүүргээд, Златоуст хотодо Октябриин 10 жэлэй нэрэмжэтэ Челябинскын областной драмтеатрта, Макеевка хотодо Донецкын эдир харагшадай ород драмын театрта хүдэлөө. Тиихэдэ Николаев хотын Николаевска хүүхэлдэйн театрта, Кривой Рог хотын ород драмын болон хүгжэмтэ комедиин болон бусад театртнуудта хүдэлжэ үзэһэн юм.

Зохёохы бэдэрэлгэнүүдые хэхэ эрмэлзэлтэй тэрэ найруулагша режиссёрые театрһаа театрта дахаад ябадаг һэн. Режиссёр-найруулан табигша Э. Симонянтай зохёохы сэдьхэлээрээ тааража, үгэеэ ойлголсожо хүдэлөөд, Комсомольск- на- Амуре хотодо хэдэн зүжэгүүдтэ гол рольнуудые наадаа һэн: Винченцио (В. Шекспирэй «Укрощение строптивой», 1997 он), Филипп Себастьян ( Марсель Митуа "О-ля-ля!«,1997 он), герцог Веронский (Г. Горинай «Чума на оба ваши дома», 1998), Майкл Гарден (Джером Чодоровай «Любовь на лестничной клетке», 1998), доктор Эмметт (Джон Патригай "Странная миссис Сэвидж«,1999) болон бусад.

Зүжэгшэн Шарафутдинов элдэб һонин найруулан табигшадтай хүдэлөө: Александр Мещеряков, Сергей Чуваткин, Юрий Ильин, Вячеслав Судов, Вадим Паршуков, Александр Евдокимов. Комеди (шог зүжэг), мелодрама (уянгата зүжэг), водевиль (дуутай шог зүжэг), трагикомеди (гашуудалтай, тиихэтэеэ хамта энеэдэтэй ушар) гэхэ мэтэ жанрнуудта тэгшэ бэрхээр наададаг. Тэрээнтэй хүдэлһэн режиссернууд онсо шэнжэтэй зүжэгшэн гэжэ таажа мэдэдэг, энэнь алдуу болодоггүй байгаа.

Комсомольск-на-Амуре хотодо байхадаа, тэндэхи театрта иимэ зүжэгүүдтэ наадаһан байдаг. В. Войновичой «Лицо неприкосновенное» гэжэ зүжэгтэ сержант Свинцов, бригадир Щикалов, старшина Песков, «Забыть Герострата» гэжэ 2000 ондо табигдаһан зүжэгтэ Клеонархонт Эфеса, Н. Гоголиин «Игроки» зүжэгтэ Кругель болон бусад.

Улаан-Үдын ород драмын театрта түрүүшэгээр хүдэлжэ байхадаа, Шарафутдинов репертуартань байһан зүжэгүүдтэ эдэбхитэйгээр оруулагдажа эхилһэн юм.

«Семейный портрет глазами постороннего», тиихэдэ «Семейный портрет с дензнаками» гэжэ С. Лобозеровай зүжэгүүдтэ хабаадахадаа, зохёохы ехэ арга боломжотой зүжэгшэн гэжэ өөрыгөө харуулаа. Гэнэн хонгор зан, сэсэн ухаан, шунал, энеэдэ зугаа гаргаха болон бусад шэнжэнүүд энэ зүжэгшэндэ бии. Бустужевай нэрэмжэтэ театрта наадаһан рольнуудынь онсо өөрсэ шэнжэтэй, элдэб янза байһаараа һонирхуулна, мэргэжэлэй шадабари ехэтэйгээр, хүн талын шэнжээрээ болбосоронги байдаг гэжэ тэмдэглэмээр".

«Прошлым летом в Чулимске» гэжэ зүжэгтэ Мечеткин боложо наадахадаа, оюун ухаанай, сэдьхэл бодолой талаар ехэ болбосоролтой, зориг хүсэл ехэтэй хүн гэжэ харуулаа.

«Вишневый сад» гэжэ зүжэгтэ Гаевай рольдо Шарафутдинов ехэ тааража наадаа һэн. Ондоо юртэмсэдэ ажаһуудаг томо үхибүүн боложо наададаг. Ехэ тодо һайнаар энэ дүрэ байгуулжа, олониитын һайшаалда хүртөө юм. Буряад Уласай Соёлой яаманай жэл бүри барюулдаг «Мэргэжэлэй шадабари ехэтэй байһанай түлөө» гэһэн шанда хүртэһэн юм. Тэрэ ехэнхидээ һайн абари зантай хүнүүдэй дүрэ байгуулдаг. Ехэ бэлигтэй, үндэр тэгшэ бэетэй, ажабайдалда өөрын онсо харасатай, ехэ дүй дүршэлтэй зүжэгшэн С. Бальжановай найруулан табиһан «Убей меня, голубчик» гэжэ антреприздэ Азис Нессинай роль шадамар бэрхээр гүйсэдхөө.

Литература:
Лилия Маркина. «Валерий Нарисламович Шарафутдинов».