Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыренжапова Дэнцэма

Цыренжапова Дэнцэма
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (ятаг)
  • Оросой Холбооной Засаг Газарай Гүрэнэй шангай лауреат (2006)
 1999 ондо Дэнцэма Цыренжапова Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргэһэн байна.

2007 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл, урлалай ехэ һургуули дүүргээ.

2004 ондо, оюутан байхадаа, Буряадай Гостелерадиогой Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын бүридэлдэ абтаа. 2005 ондо дуу хатарай «Байгал» ансамбльтай энэ шуулга нэгэдүүлэгдэһэн байна.

Коллективтэеэ хамта Эрхүү хото, Усть-Ордагай болон Агын тойрогуудаар, тиихэдэ Буряадай аймагуудаар гастрольдо гарадаг байгаа. «Угайм сүлдэ» (Дух предков) гэжэ зүжэгтэ 2007 ондо хабаадаа.

Буряад ороноо болон Санага нютагаа суута концертнүүдтэ, дэлхэйн театрнуудай тайзан дээрэһээ суурхуулжа ябаһанайнгаа түлөө хүдөөгэй захиргаанай толгойлогшо, депутадуудай Соведэй түрүүлэгшэ Б. В. Жамьяновай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай. Соёл урлал хүгжөөлгэдэ ехэ хубитаяа оруулһанайнгаа түлөө Захааминай аймагай захиргаанай толгойлогшо В. В. Аюшеевай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай.

«Угайм сүлдэ» гэһэн зүжэгтэ хабаадаһанайнгаа түлөө зохёохы коллективтэеэ хамта соёл урлалай талаар 2006 ондо Оросой Холбооной Засаг Газарай гүрэнэй шангай лауреат болонхой.

Байгалай экономическа хуралдаанда хабаадагшадта, Оросой Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй тусхайтаар Буряад орон ерэхэдэ, бэлдэжэ харуулһан концертнүүдтэ хабаадаа. «Блеск Азии» гэһэн хатарай бүжэг нааданай шэнэ түсэлдэ (2009 он) хабаадаа.