Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыдыпова Арюна

Цыдыпова Арюна
Буряад Уласай Хяагта нютагта түрөө.

СССР-эй арадай зүжэгшэн Л . П. Сахьянова болон РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ Буряадай уласай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида һурана.

2012 онһоо «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэнөөр хүдэлнэ.