Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыбикжапов Чингис

Цыбикжапов  Чингис
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу, хатарай “Байгал” театрай зүжэгшэн
Эгэтын-Адагай дунда һургуули дүүргээ.

2005 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соелой болон урлалай һургуулиин хореографиин таһагта һурахаяа ороо.

2009 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.

Чингис Цыбикжапов театртай хамта Франци болон Монгол гүрэнөөр гастрольдо ябажа ерээ.