Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Худакова Саяна

Худакова Саяна
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай зүжэгшэн
Саяна Худакова Улаан-Үдэ хотодо түрөө, 26-дахи һургуулида һураа.

2001 ондо Улаан-Үдэ хотын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ.

Хүүгэдэй урлалай 7-дохи һургуулиин «Мэндэ амар» гэһэн хүгжэмэй буряад арадай зэмсэгүүд дээрэ наададаг ансамбль толгойлно. Нэрлэгдэһэн ансамбль «Многонациональная Россия. Сердца, звучащие в унисон» (Омск, 2012) гэһэн Бүхэроссиин соёл, урлалай фестивальда хабаадаа, Германи болон Австри гүрэнүүдээр гастрольдо ябаад ерээ.

2004 онһоо «Байгал» театрта хүдэлнэ.