Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Хлебникова Ольга

Хлебникова Ольга
  • Н. А. Бестужевай нэрэмжэтэ Гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн (1968 онһоо)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
Ольга Ивановна Хлебникова үншэдэй гэртэ өөдөө болоо, балшар бага наһанһаа дуулаха, хатарха дуратай байһан юм. Соёл урлалда дуратай байһан тула Хойто Кавказдахи гүрэнэй украин театрай дэргэдэхи театральна студида һурахаяа ороо. Энэ студида һуралсалаа дүүргээд, театрта уригдажа, зүжэгшэн болоо. Удаань И. Франкогой нэрэмжэтэ Киевай театрта, Орловско театрта хүдэлөө. Тэрэнэй гүйсэдхэһэн томохон рольнуудые нэрлэбэл, Любовь Шевцова болон Зоя Космодемьянская, В Вишневскийн «Оптимистическая трагедия» зүжэгтэ комиссар, М. Лермонтовэй «Маскарадта» Нина, А. Островскийн «Бесприданница» зүжэгтэ Лариса болон бусад.

1968 ондо О. Хлебникова ород драмын театрай урилгаар хүдэлхэеэ Улаан-Үдэ ерээ. А. Островскийн «Бесприданница» гэжэ зүжэгтэ Огудаловае гүйсэдхэһыень харагшад хадууһан байха. Тиихэдэ манай эндэхи театрай тайзан дээрэ А. Толстойн «Иван Грозный» зүжэгтэ хатан Старицкая, Ю Чепуринай «Мое сердце с тобой» гэжэ зүжэгтэ эхэ боложо наадаһыень харагшад мартадаггүй.

1970-аад онуудай репертуарта зүжэгшэн ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаһан байдаг. В. Шукшинай «Характеры» гэжэ зүжэгтэ Полина Теляшинагай дүрэ байгуулһан О. Хлебникова тухай зүжэгэй рецензи дотор иигэжэ бэшэгдэһэн байдаг:
«Эхэнэрэй оройтоһон дуран, хамагые хүлисэдэг зүрхэн. Өөрынгөө дуратай, тиихэдээ өөрыень, эхэнэрэй омог зангые доромжолһон хүниие өөрһөөнь сааша түлхихын түлөө хэды ехэ зориг хэрэгтэй байба гээшэб. Зүжэгшэн тон наринаар, һэмээхэн, һайн талархал харуулһан миһэрэл болон сэдьхэлэй зоболон хоёрой эрмэг дээрэ наһанайнгаа тэрээхэн хэлтэрхэйе „Нүгэлтэй дуран“ гэжэ зүжэг соо үнгэргэнэ.

1970-аад онуудаар зүжэгшэнэй бэелүүлһэн томо рольнуудай нэгэн хадаа М. Шатровай «Мои надежды» гэжэ зүжэгтэ тетя Нюра болоно. Эгээлэй юрын, дэлгэр һайхан сэдьхэлтэй, ажалай ветеран, бүд нэхэгшэ мэргэжэлтэй ород эхэнэрэй дүрые тон бэрхээр гүйсэдхөө.

48 жэлэй туршада тайзан дээрэ хүдэлхэдөө, зүжэгшэн нилээд олон рольнуудые гүйсэдхэһэн юм.