Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Хишиктуева Елена

Хишиктуева Елена
  • Буряад Уласай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай баледэй зүжэгшэн
Елена Викторовна Хишиктуева Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида Буряадай габьяата зүжэгшэн А. В. Петровагай класста һуража, 1996 ондо дүүргэһэн байна. Е. Хишиктуевагай дипломой хүдэлмэринүүд — «Щелкунчик» гэһэн баледтэ Машын парти, тиихэдэ «Шопенианада» «7-дохи вальс» гэжэ хүдэлмэринь шалгалтын бүлэгэй гэшүүдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө.

Һургуулияа дүүргээд, Хишиктуева Краснодар уригдаа. Тэндэ 1996 онһоо 2001 он болотор «Григорович-балет» гэһэн бүлэгтэ орожо, СССР-эй арадай зүжэгшэн, Ленинэй болон Гүрэнэй шангай лауреат, Социалис Ажалай Герой, академик Ю. Григоровичай хүтэлбэри доро хүдэлөө. Эндэ хүдэлхэдэнь, «Хун шубуута нуур», «Щелкунчик», «Раймонда» гэжэ зүжэгүүдтэ гол рольнуудые тэрээндэ даалгаһан байдаг. Испани, Португали, Япон гүрэнүүдээр гастрольдо ябажа, эдэ зүжэгүүдые харуулаа.

2001 ондо Елена Викторовна Буряад Уласай оперо болон баледэй академическэ театрта баледэй хатаршанаар ажалда абтаа. Оюутан байхаһаа һайн танил түрэл театрайнгаа тайзан дээрэ тэрэ мэргэжэлэйнгээ бэлиг шадабари дээшэлүүлһээр зандаа.

Тэрэнэй репертуарта баледэй зүжэг дахуулха түрүү, мүн гол рольнууд олон. Хатаршан олон ондоо абари зантай, һонирхолтой, хадуугдама дүрэнүүдые тайзан дээрэ байгуулдаг: Л. Книпперай болон Б. Ямпиловай «Арюун Гоохон-Ангар дүүхэй» гэһэн баледтэ Ангар дүүхэй, И. Штраусай «Король вальса» баледтэ Польди, П. Чайковскийн «Хун шубуута нуурта» — бэри, Г. Доницеттиин «Арлекинадада» Пьеретта, Л. Минкусай «Дон Кихот» баледтэ Пикилия, М. Ферминай «Снег», «Юки» гэһэн туужын удхаар найруулагдаһан баледтэ Нэж, Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь» баледтэ хатан Будур болон бусад.

П. Чайковскийн «Франческа да Римини» гэжэ баледтэ Е. Хишиктуева үйлэ ушарай удхые тон үнэншэмөөр харуулна: Франчески басаганай эгээл жаргалтай үе сагаа һанажа баяраар халима, хүнгэн хатарынь хуулита нүхэрөө харахадаа, һүр һүлдэеэ дарагдадаг, уйдадаг сэдьхэлэй байдал харуулһан аймхай, хайра гуйһан алхамуудаар һэлгэгдэнэ. Харагшад тэрээнтэй хамта зүрхэ сэдьхэлээ хүдэлгэжэ энэ зүжэг харадаг юм. Зүжэг нааданай дүүрэхэдэ, хатарша зүжэгшэнэй талаан бэлиг үндэрөөр сэгнэһэн харагшад талархалаа мэдүүлжэ, хүл дээрэ бодожо, халуунаар альга ташадаг, тайзан дээрэһээ зүжэгшэниие удаан табиха дурагүй байдаг.

Бүжэг наадануудта В. Моцартын «Вдвоем», К. Глюкын «Мелодия» болон бусад хатар наада гүйсэдхэдэг.
Елена Хишиктуева театрай бүхы харюусалгата концертнүүдтэ, хүдөөгэй гастрольнуудта хабаададаг. Тиихэдэ республикаһаа гадуур, нэрлэбэл, Краснодар, Ставрополь, Владивосток, Эрхүү, Хабаровск, шэтэ хотонуудта, Хитад, Монгол, Украинада эмхидхэгдэһэн гастрольнуудта хабаадаа.

2005 болон 2013 онуудаар СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. П. Сахьянова, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П. Т. Абашеев хоерой нэрэмжэтэ уласхорондын фестивальда эдэбхитэйгээр хабаадаа. 2010 ба 2011 онуудаар баледэй хатаршан Оросой Холбооной Засаг Газарай Түрүүлэгшэ В. В. Путинай Буряад орон морилһон ушараар эмхидхэгдэһэн концерт нааданда, мүн Орос гүрэнэй бүридэлдэ Буряад ороной һайн дураараа ороһоор 350 жэлэй ойдо, хотын үдэртэ зорюулагдаһан һайндэрнүүдтэ тэрэ эдэбхитэйгээр хабаадаа.

2011 оной октябрь һарада Москвада үнгэргэгдэһэн Буряад Уласай экономикын болон соёлой үдэрнүүдтэ хабаадаа.
2012 ондо Северобайкальск хотодо эмхидхэгдэһэн Байгалай фестивальда хабаадаа. Театрай зүжэгүүдтэ хабаадажа, тухагүй ажаллажа байбашье, ажалһаа таһалгаряагүйгөөр Зүүн Сибириин гүрэнэй соёл, урлалай дээдэ һургуулида һуража, дипломоо «баледэй педагогика» гэһэн мэргэжэлээр амжалтатай хамгаалаа.

Елена Хишиктуева театрта хүдэлжэ байхын хажуугаар Л. П. Сахьяновагай ба П. Т. Абашеевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида багшална.

Театрай урлалые хүгжөөлгэдэ хубитаяа оруулһанайнгаа болон зохёохы ажалдаа амжалта туйлаһанайнгаа түлөө Е. В. Хишиктуева нэгэнтэ бэшэ үнэтэ бэлэгүүдээр, шангуудаар урмашуулагдаа, Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай грамотануудаар шагнагданхай.