Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Хишектуев Алдар

Хишектуев Алдар
  • 2005 онһоо Буряад Уласай хүүхэлдэйн “Үльгэр” театрай зүжэгшэн
2005 ондо Буряад Уласай дунда мэргэжэлэй соёл, урлалай һургуулиин театрай таһаг дүүргээ. Тэрэл жэлдээ «Үльгэр» театрай студида хүүхэлдэй хүтэлэгшын мэргэжэлдэ ажалһаа таһалгаряагүй һуража гараа. Баярай бэшэгээр урмашуулагданхай.

2015 ондо Алдар Хишектуев Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл, урлалай дээдэ һургуули дүүргээ. «Үльгэр» театрта И. С. Тургеневай «Муму» гэжэ зохёолоор зүжэг найруулха диплом бэшэжэ, амжалтатай хамгаалаа. Энэ зүжэгөө хүүгэдэй дуратай театрта найруулан табижа, бишыхан харагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртөө. Тиигэжэ тэрэ мэргэжэлтэ театрта найруулан табигшын мэргэжэлэй оньһонтой танилсаһан байна.