Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Хингеева Оксана

Хингеева Оксана
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ оперо баледэй театрай оперын дуушан
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Россиин габьяата зүжэгшэн (2013)
  • С. П. Дягилевай нэрэмжэтэ залуу дуушадай уласхоорондын конкурсын нэгэдэхи шатын дипломант (Пермь)
Оксана Михайловна Хингеева 1993 ондо Алас Дурна зүгэй урлалай институт дүүргээд, Буряадай гүрэнэй академическэ оперо баледэй театрта ажалда абтаа. Залуу дуушан театрай табидаг зүжэгүүдтэ амжалтатайгаар хабаадажа эхилээ. Хорёод жэлэй туршада театрай тогтууритай хүдэлдэг түрүү зүжэгшэдэй тоодо оронхой. Театрай табиһан дэлхэйн болон манай гүрэнэй зүжэгүүдтэ гушаад шахуу партинуудые дуулаа.

Һүүлэй жэлнүүдтэ гүйсэдхэһэн партинуудай дунда орёо гүйсэдхэлгэтэй, зүжэгшэнэй бэлиг шадабри харуулха дуунууд бии. «Пиковая дама» оперодо Полина, П. Чайковскийн " Евгений Онегиндэ" Ольга, К. Сен-Сансай «Самсон и Далила» зүжэгтэ Ольга болон Далила, Д. Россиниин «Севильский цирюльник» зүжэгтэ Розина, Ж. Бизегэй иимэ нэрэтэй зүжэгтэ Кармен, М. Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка» зүжэгтэ Хивря, М. Мусоргскийн «Борис Годунов» зүжэгтэ Марина Мнишек болон бусад. Гол рольнуудые бэлигтэй бэрхээр гүйсэдхэһэнэйнгөө түлөө Оксана Хингеева театр харагшадай үндэр сэгнэлтэдэ хүртэнэ.

Оперын дуушан Оксана Хингеева хүгжэмдэ ехэ һонор, драмын зүжэгшэнэй абьяастай, тайзан дээрэ дуулаха гэһэн түрэлхиин бэлигтэй хүн. Буряад Уласай арадай зүжэгшэн, дүршэлтэй дуушан Оксана Хингеевагай (Кармен) уянгатай хоолой олон харагшадта ехэ һайшаагдадаг юм.

Дуушан Буряад Уласай болон Оросой Холбооной оперын зүжэгшэдэй бэлиг шадабариие харуулжа, уласхоорондын олон нэрэтэй түрэтэй фестивальнуудта, конкурснуудта Буряад ороноо түлөөлһэн байдаг. Тоолохо болоо һаа, дуушанай ябаһан гүрэнүүд олон: Голланди, Франци, Австри, США, Япон, Хитад, Монгол болон бусад.

О. М. Хингеева «Дуунай ансамбль» гэһэн классаар П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида амжалтатай багшална, бэрхэ дуушадые, гүйсэдхэгшэдые һургажа гаргаа. Тэрэнэй һурагшад элдэб конкурснуудта эдэбхитэйгээр хабаададаг, түрэл театртаа хүдэлнэ.

Энэ дуушан саг үргэлжэ бэлиг шадабарияа дээшэлүүлжэ, зохёохы ажалаараа шэнэ амжалтануудые туйлажа байдаг.

Оксаны Хингеевагай репертуар:

Маддалена Дж. Вердиин «Риголетто»;
Ольга П.И. Чайковскийн «Евгений Онегин»;
Лаура, Марта П.И. Чайковскийн «Иоланта»;
Полина П.И. Чайковскийн «Пиковая дама»;
Старая цыганка С. Рахманиновай «Алеко»;
Сузуки Дж. Пуччиниин «Чио-Чио-сан»;
Розина Дж. Россиниин «Севильский цирюльник»;
Зибель Ш. Гуногой «Фауст»;
Флора Дж. Вердиин «Травиата»;
Кончаковна А. Бородинай «Князь Игорь»;
Любава, Нежата Н. А. Римский-Корсаковай «Садко»;
Далила К. Сен-Сансын «Самсон и Далила»;
Марина Мнишек, Фёдор М. П. Мусоргски йн «Борис Годунов;
Кармен Ж. Бизегэй «Кармен»;
Азучена Дж. Вердиин «Трубадур»;
Женька К. Молчановай «Зори здесь тихие»;
Хивря М.П. Мусоргскийн «Сорочинская ярмарка;
Сильва И. Кальманай «Сильва»;
Бесс Дж. Гершвинэй «Порги и Бесс;
Меццо Дж. Вердиин «Реквиеме»;
Любаша Н.А. Римский-Корсаковай «Царская невеста»;
Лола П. Масканьигай «Сельская честь»;
Амнерис Дж. Вердиин «Аида»;
Мари, кормилица Сенты Р. Вагнерай «Летучий голландец») б. б.

Хүүгэдэй зүжэгүүд:

Колючка «Хрустальный башмачок» А. Спадавеккиагай;
Үнэгэн, Шандаган «Золотой цыплёнок» В. Улановскийн;
Кикимора «У Лукоморья»);
Нэнси «Оливер» Л. Бартагай;
Данилка «Про Ерёму, Данилу и нечистую силу» Л. Лядовагай;
Гингема, Бастинда «Приключения Дороти в Изумрудном городе» В. Якушенкын;
Нохой «Зайкина избушка» Виктора Усовичай;
Хулганаан «Дюймовочка» Т. Суворовагай б. б.