Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Ханхатова Ольга

Ханхатова Ольга
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн ”Байгал» театрай оркестрэй зүжэгшэн
Ольга Ханхатова 1995 ондо «Байгал» театрта хүдэлхэеэ ороо. (тиихэдэ ансамбль гэжэ нэрэтэй байгаа) П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ.

Буряадай арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ гүйсэдхэлгэ ехэ хүгжэжэ, бэлигтэй хүгжэмшэд хэрэгтэй болоһон юм. Тэдэнэй тоодо Ольга Ханхатова түрүү зэргэдэ оролсоһон байдаг. Мэргэжэлэй ехэ бэлиг шадабаритай, өөртөө эрилтэ ехэтэй хүгжэмшэн һүүлэй үедэ бии болоһон зохёохы коллективүүдэй анхарал татадаг. Хүгжэмшэн «Баяр» гэжэ морин хууршадай ансамбльтай, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулитай, «Байгал» театртай дүтөөр харилсадаг.

«Байгал» театрай бүридэлдэ О. Ханхатова республикын хүдөө тосхонуудаар, хотонуудаар гастрольдо нилээд ябаһан юм. Оросой Холбоооной олон газар нютагуудаар Буряадай соёл, урлалые түлөөлжэ ябалсаа. Эрхүү, Ангарск, Шэтээр, тиихэдэ хари гүрэнүүдээр: Франци, Бельги, Голланди(1998), Итали, Словени, Хорвати, Германи, Монгол ороноор ябаһан байха юм.
2009 оной июль-август һарада Ольга Ханхатова «Байгал» театрай Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанда, Уласхоорондын экономическа хуралдаанда, Байгалай һуралсалай хуралдаанда, тиихэдэ Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй албан ёһоор Буряад орондо ерэһэн ушараар соёлой хэмжээ ябуулгануудые бэлдэжэ үнгэргэлгэдэ эдэбхитэйгээр хабаадалсаһан байна.