Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Халзаруева Суржана

Халзаруева Суржана
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
Суржана Халзаруева һургуулиин наһанһаа хүгжэмэй нюусануудтай танилсажа эхилээ. 1990-1997 онуудта Линховоинай нэрэмжэтэ нэгэдэхи хүгжэмэй һургуулида хуур дээрэ наадажа һураа (багшань Буряад республикын габьяата зүжэгшэн С. Л. Балдаев). Тэрээнээ 1997 ондо дүүргээд, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуулида һуража дүүргээ.

2001 онһоо Зүүн-Сибириин соёлой болон урлалай академидэ һуралсалаа үргэлжэлүүлээ. Буряадай Гостелерадиогой Ч. Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай инструментнүүдэй оркестртэ хүдэлжэ байгаад, дээдэ һургуули дүүргэһэн юм.

ВСГАКиИ дүүргээд, Суржана Халзаруева зохёохы ажалаа үргэлжэлүүлээ. 2006 оной март-апрель һарада Суржана Батомункуевна «Евразиин зэмсэгүүдэй аялганууд» гэһэн Буряад Уласай болон Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, ВСГАКиИ-н профессор В. В. Китовай зохёоһон түсэлэй концертнүүдтэ хабаадаа.

2007 оной октябрь һарада «Байгал» театрай ансамблиин бүридэлдэ оркестрэй зүжэгшэн «Садко» (Москва) гэжэ уласхоорондын фестивальда хабаадалсаа. Гүйсэдхэхы үндэр бэлиг шадабари харуулжа, Буряадай зүжэгшэд фестивалиин дипломантнууд болоо.

Буряад Уласай соёлой болон урлалай училищиин ансамблиин бүридэлдэ Европын гүрэнүүдэй (Испани, Франци) уласхоорондын олон фестивальнуудта хабаадаа.

США-гай хүгжэмшэн, джаз наададаг Розвел Радай концертнүүдтэ хабаадалсаһан юм.

2009 оной июль-август һарануудта Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй Буряад Уласта албан ёһоор ерэхэдэ, «Байгал» театрай харуулһан концерт наадануудта хабаадалсаа.