Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Халбаева Светлана

Халбаева Светлана
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1977)
  • «Зэбсэгтэ хүсэнүүдтэ соелой талаар туһаламжа үзүүлһэнэй түлөө» гэһэн тэмдэгээр шагнагданхай (1968)
Светлана Николаевна Халбаева Эрхүү тойрогой Алайрай аймагта түрэһэн юм. Буряадай гүрэнэй филармонидо, «Байгал» ансамбльда, хүдэлхэеэ 1957 ондо ерээ. Хойто жэлынь Узбекистанай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида һурахаяа ороо. 1962 ондо тэрэниие дүүргээд, Буряадай филармонидо ажалда орожо, дуу, хатарай «Байгал» ансамблиин, тиихэдэ «Баяр» гэжэ эстрадын ансамблиин түрүү хатаршадай нэгэн болоо һэн.

Ажалша, нэтэрүү байһаараа зүжэгшэн залууһаа илгардаг һэн. Тэрэнэй гүйсэдхэһэн дэлхэйн арадуудай хатарнуудые, хитад, молдаван болон бусадые харагшад халуун альга ташалгаар угтадаг һэн. Ехэ журамтай, хэлэһэн үгэдөө үнэн сэхэ энэ хүн бултанда жэшээ болодог байгаа.

Коллективэй ниитын ажабайдалда, филармониин шефтээ абаһан хүдэлмэридэ эдэбхитэйгээр хабаададаг бэлэй.
Тэрэ партийна, профсоюзай, соелой яаманай болон филармониин захиргаанай Хүндэлэлэй грамотануудаар нэгэнтэ бэшэ шагнагдаһан юм.

1968 ондо «Зэбсэгтэ хүсэнүүдтэ соелой талаар туһаламжа үзүүлһэнэй түлөө» гэһэн тэмдэгээр, харин 1970 ондо «В. И. Ленинэй түрэһөөр 100 жэлэй ойдо габшагай ажалай түлөө» гэһэн ойн баярай медаляар шагнагдаа. 1977 ондо тэрээндэ Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэ олгогдоо.

Наһанайнгаа амаралтада гараад, С. Н. Халбаева арбан жэлэй туршада «Баяр», «Сэлэнгэ» ансамблиин хатаршан байгаа. Хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэн байгаа. Гүрэнэй филармонидо администратораар ажаллаа.