Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Динганорбоев Болод

Динганорбоев Болод
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн
  • Буряад Республикын Гүрэнэй шангай лауреад (2006)
Болод Динганорбоевич 1980 оной майн 7—до Шэтэ можын (мүнөө Үбэр Байгалай хизаар) Агын тойрогой Согто-Хангил тосхондо түрэhэн юм. 2002 ондо ВСГАКиИ-н үндэhэн буряад студи түгэсхэhэн, мүнөө театрай урдаа хараха зүжэгшэдэй нэгэн. Түрэлхиин hайн түхэл шэнжэтэй, сэмсэгэр тэгшэ бэетэй, шанга гоё хоолойтой, тайзан дээрэ харахада зохидхон, мэргэжэлээрээ эрхим бэлэдхэлтэй зүжэгшэн театрайнгаа гол репертуарта түргөөр ороодхёо. Богонихон саг соо Болод Динганорбоев театрайхид соогоо урдуур hуурида гараа. Залуу зүжэгшэнэй ажалай данса соо мүнөө үедэ багашье, ехэшье рольнууд бии: У. Шекспирэй «Гамлет» соо Клавдий, С., Э. Жамбаловтанай «Түрын дүхэриг» соо хүрьгэн хүбүүнэй эсэгэ, М. Горькиин «Васса Железнова» соо Павел, С. Эрдэнын «Хойто наhандаа уулзахабди» соо монгол сэрэгэй дарга Сонров, Г. Башкуевай «С.С.С.Р.» соо Очир, Б. Эрдынеевэй «Япон Долгор» соо Асаки Тосио, Д. Сультимовай «Амиды зула» соо Орбондой, А. Лыгденовай «Зүрхэн шулуун» соо Найдан, Б. Брехтын «Hохор сагаанай сэнтэй сэдьхэлэй дуун» соо Hохор, Г. Башкуевай «Зуун жэлнүүдэй хилэдэ» соо Тэхэ, Д. Эрдынеевэй «Нангин үргэл» соо Аюр г. м.

Владимир Кондратьевай табиhан «С.С.С.Р.» гэhэн hонирхолтой найруулгада зүжэгшэн Курск шадарай байлдаан соогуур шархатажа, хоёр нюдэ hохор болоhон, дайнай hүүлээрхи амгалан байдалда дадажа ядажа байhан сэрэгшын уйдхартай дүрые байгуулаа. Очирой роль — Б. Динганорбоевой аза талаантай, түрүүшынь эрхим ажал болоо. Зүжэг Буряад Уласай Гүрэнэй шанда 2005 ондо хүртөө, театрай энэ ехэ амжалтада тэрэнэйшье хуби бии.

Баир Эрдынеевэй «Япон Долгор» соо зүжэгшэн үндэрлиг hанаан бодолтой, үнжэгэн зөөлэнөөр дурланги, баряанда абтаhан япон сэрэгшэ Асаки Тосиогой роль тон шадабаритайгаар наадаhан.

«Гэгээрэлэй зам» зүжэгтэ Болод Динганорбоев гол роль болохо залуу хүбүүн Жамьянай роль гүйсэдхөө. Тэрэнэй хараа бодолhоо бүхы зүжэгэй удха ба урлаг дүрэнь элиржэ үгэнэ. Тон хайратай хүнэйнь — эсэгынь hүүлшын зоболон, гэрээд үгэнүүдынь тэрээндэ үүлэгүй тэнгэридэ аянгын нэерhэндэл байгаа бшуу. Тэрэ ойлгоно: юрын хара зоной ажабайдалда дууhашагүй, хэтын жаргал олдохогүй. Ямаршье хүнэй наhан үбшэлхэ, хүгшэрхэ, тиин үхэлөөр түгэсэдэг.

Театрта хүдэлжэ байhан үсөөхэн жэлнүүд соогоо Болод мартагдашагүй дүрэнүүдые байгуулжа, ерээдүйдэ гүнзэгы удхатай драмын бүтээлнүүд дээрэ хүдэлхэ арга боломжотойгоо харуулжа үрдеэ.

Болод Динганорбоев — хоолойнгоо оньhые гүйсэд хэрэглэдэг, тайзан дээрэ хэлэхэ үгэнүүдтээ, хубилха уран шадабаридаа анхаралтайгаар хандадаг, өөрынгөө түрэлхиин бэлигые отол мүлижэ байдаг зүжэгшэн юм. Тэрэ ехэ уян, тайзан дээрэхи хүдэлсын эрдэмые hайса шэнжэлэнхэй гэхээр.

Зүжэгшэнэй ехэ hайн шэнжэнь, түхэл шарайгаа хубилгаха аргань Динганорбоевто театрай хүүгэдтэ зорюулhан зүжэгүүдтэшье хабаадахадань туhатай. Тэрэ ород, буряад хэлэнүүдые жэншэдгүйгөөр мэдэдэг, хэлэхэ үгэнүүдэйнгээ нугалбари хухалбари тодоор гаргадаг, хүгжэм дуунда hэдэбтэй, ритм ойлгохо түрэлхиин мэдэрэлтэй юм.
2003 ондо буряад театрай залуу зүжэгшэд Буряад орондоо мэдээжэ «Бүргэд» гэжэ эстрадна дуунай хамтарал байгуулжа, тэндэ Болод урдалан дуулагшань болоо hэн. Тус хамтаралынь «Алтаргана — 2006» фестиваль-нааданай хүгжэмэй мүрысөөнэй илагша-лауреадай нэрэ солодо хүртөө. Тэдэ олон хүгжэмтэ урилдаануудта ба засаг түрэдэ хабаатай концерт-наадануудта хабаадалсадаг.

Дуунай уралал залуу зүжэгшэнэй зохёохы ажалда ехэ hуури эзэлнэ. Тэрэ өөрынгөө наhанай нүхэр, бэлигтэй зүжэгшэн Жажан Динганорбоеватай суг дуулажа, дууладаг бүлэ гээд яhалашье суурханхай. Тэдэнэй репертуар соо одоо сагай буряад уянгата дуунууд, романснууд ороно.

Харагшадай зүгhөө талархалтай зүжэгшэн мэргэжэлээ зогсолтогүй дэбжээн байдаг юм. Болод Динганорбоев наадаяа харуулжа, бүхы республикаhаа гадна, Саха-Яхад, Красноярск хотоор ябадаг, мүн Монгол орондо үнгэргэгдэhэн уласхоорондын наадануудта хабаадаhан.