Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Галсанова Галина

Галсанова Галина
  • Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
Галина Базаржаповна Галсанова Агын тойрогой Урда-Аргали нютагта 1980 оной январиин 29-дэ түрэһэн. Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой ба уралалай академиин зүжэгшэдэй буряад студида һуралсажа гараа. 2002 ондо дипломно зүжэгүүдтээ Галина «Васса Железнова» зүжэгэй гол роль болохо Вассын роль ба «Гамлет» соо ордон доторой хатанай дүрэ бүтээгээ.
Саян, Эржэна Жамбаловуудай табиһан дуу, хүгжэм, хатартай «Түрын дүхэриг» соо зүжэгшэн нэгэ доро хоёр дүрэ харуулжа наададаг: бэри басаганай эхын ба Үлеэн басаганай. Академическэ театрай зүжэгшэн болоһоной удаа Галина Галсанова Булад Гавриловай «Чингисхаан» зүжэгтэ Хулан хатанай ролиие үнэншэмэ һайнаар гүйсэдхэһэн.

Владимир Кондратьевай найруулан табиһан Геннадий Башкуевай «С.С.С.Р.» зүжэгэй Буряад Республикын Гүрэнэй шанда хүртэһэн тухайнь соносхол харагшад, олониитэ болон хэблэлшэдтэ дуулдажа, ехэ гэгшын омогорхол, баяр салгидуулаа. Дайн тухай, дуран ба үнэн сэхэ байлган тухай шэрүүн удхатай романс театрай алтан жасада орохоороол орохо эрхэтэй.

...Хотын сэсэрлиг, тиишэ 1941 оной июнь һарын амаралтын үдэшэ хүнүүд кино харахаяа ерээ, һүүлээрнь хотын зон ба айлшад хатарта үлэнэ: залууханууд, сэбэрхэнүүд, зүрхөө хөөрэнги эжэлнүүд... Харин Галина — Галсановагай гүйсэдхэһэн зүжэгэй нэгэ героиня — юрын лэ эхэнэр, сэсэрлигэй үүдэндэхи билеэд шалгагша, тиимэ зон хамаг хото, хүдөө, сэсэрлигүүд соо үсөөн бэшэ олдохол. Тэрэ юугээршье илгарнагүй — дүрэгүй хобшогор, бүрүүл хараатай, үрэ бэе, гэр бүлэгүй, эрэ хүнэй һонирхол, дура татамаар бэшэ. Галина кино харуулдаг Красавчик-Һайхасаанда харюугүйгөөр дурланхай. Тиимээр лэ тэрэнэй наһан боро юрьеэнэй үдэрнүүд соогуур ходорхол һэн бэзэ. Теэд дайн хамаг юумые ондоо болгоо, Галинын героиня илан гаража, эхэнэрэй жаргал олон, нэрэ түрэтэйгөөр эдлэнэ.

Галина Галсанова хүүгэд болон залуушуулда зорюулагдаһан репетуарта үргэлжэ хабаадана: «Могойто намагай жэгтэй ушаралнууд» соо харата Могой, «Алтан түлхюур ба Буратинын шэнэ уршагта ябадалнууд» соо Фух Нохой, «Бэмби» соо Эхэ Бэмби, «Малыш ба Карлсон» соо Фрекен Бок. Мүн «Али Баба, 40 дээрмэшэд ба нэгэ эрдэмтэ тоти шубуун» соо Хаанай ордон сохи эхэнэр болоно.

Сугтаа хүдэлэгшэдынь ба харагшад Галина Галсановагай ондоошье ажалнуудые онсоор сэгнэдэг: Раффи Шартын «Се ля ви» соохи Марьоной роль, Д. Сультимовай «Амиды зула» соо — Орбондой баянай һамган Обоодойн, А. Вампиловай «Нугаһа агналга» соохи Галинын, Г. Башкуевай «Хатардаг хии үзэгдэл» соохи Динын, А. Лыгденовай «Зүрхэн шулуун» соохи Гэрэлэй, Н. Шабаевай «Гэртээ байдаг болохомни» соохи Баярмаагай.

Галинада ямаршьеб нэгэ шэглэл баримталха амплуа үгы гэхээр, тэрэ илгаагүй, адли тэгшээр гунигтайшье, уянгатайшье, наада зугаатайшье дүрэ гаргажа ядахагүй. Түрэлхиинь зүжэгшэнэй шэнжэ түхэл тэрэнэй ургажа байһан бэлигые яашагүй дүнгэлсэнэ. Хүнгэн бэетэй, уян хүдэлсэтэй зүжэгшэн театрайхинайнгаа дунда яһала эли һуури эзэлэнхэй. Тэрээндэ бага ехэ роль гэжэ илгаагүй, тиимэһээ тайзан дээрэ хэжэ байһан хамаг ажалынь заатагүй обёорогдомоор. Галина театрайнгаа бүхы зүжэгүүдтэ наадаа, мүн һайндэрнүүдэй гү, али нэгэ ойн баярай наадануудта эдэбхитэйгээр хабаадаад лэ байдаг юм.