Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сандипов Болот

Сандипов Болот
  • Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн “Байгал” театрай гол дуушан
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Линховоинай нэрэмжэтэ уласхоорондын дуушадай мүрысөөндэ Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан (1993)
  • Уласай соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй профсоюзай эмхиин Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан (2006)
  • Оросой соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй профсоюзай эмхиин Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан (2006)
Болот Цыден-Ешеевич Сандипов Буряадай гүрэнэй дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» ансамбльда 1995 онһоо, Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээд хүдэлжэ эхилээ.

Бэлигтэй дуушан ганса Буряадтаа мэдээжэ бэшэ, холо ойгуур таниха зон олон. Болот Сандиповай концертнэ репертуарта буряад арадай дуунһаа эхилээд, ород, итальян, буряад болон монгол композиторнуудай дуунууд зэдэлдэг: Е. Ширяевай «Душечка», «Как пойду я на быструю речку», «Русские берёзы», Д. Вердиин «Риголетто» опероһоо «Песенка герцога», Э. ди Капуагай опероһоо «Моё солнце», Э. де Куртисай «Вернись в Сорренто» г. м. Илангаяа Болот Цыден-Ешеевич П. Дамирановай «Ташир нютаг», С. Манжигеевэй «Хилгана», «Дэлхэй минии альган дээр», Б. Цырендашиевай «Холын харгыда», Ю. Ирдынеевэй «Зэдын соло», А. Андреевэй «Амрагай хэшэг», «Тогтохоо болёо» болон бусад дуунуудые тон дуратайгаар гүйсэдхэдэг.

Хажуудаа дууладаг хүнтэй һаа, бүришье найдамтайгаар, зүрхэтэйгөөр дууладаг гэжэ суг хүдэлдэг нүхэдынь тэмдэглэнэ. Илангаяа хани нүхэр, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Сэсэгма Сандиповатаяа ехэ зохидоор тааража дууладаг. Энэ эбтэй гэр бүлэ ганса нэгэ тоглолто бэшэ, харин хэды дахин залаар дүүрэн харагшадые суглуулдаг. Түрүүшын «Баргузин — Италия — транзит» гэжэ нэрэтэй концертэеэ 2002 оной декабрь соо үгөө.

Дуушадай дуэт болодог репертуар соонь Д. Вердиин «Травиата» оперын «Застольная», Лучио Кварантотын «Time to say goodbay», С. Манжигеевэй «Ши бидэ хоёр», Ю. Ирдынеевэй «Ноёхоной аялга» г. м. дуунууд ородог.

Болот Сандипов Оросой хэдэн можо нютагуудаар нүүдэл тоглолтонуудта хабаадажа аяншалаа: Саха (Яхад), Москва, Санкт-Петербург, Казань, Эрхүү, Ангарск, Шэтэ, Нерюнгри, Монгол (2000), Итали (2002), США (2003) г. м.

2009 оной июль-август һарануудта Б. Ц-Е. Сандипов «Байгал» театртаяа суг Байгалай мэдээсэлэй форумдо, Байгалай ажахы эрхилэлгын форумай уласхоорондын бага хуралда, Байгалай һуралсалай форумдо, Буряад Уласта Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй ерэхэдэ үнгэрһэн хэмжээ ябуулгануудта хабаадалсаа.