Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Санданов Арсалан

Санданов Арсалан
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай зүжэгшэн
  • 2011 онһоо театрайнгаа хатарнуудые табигша-һоригшо
Буряад Уласай Загарайн аймагай Эрхирэг нютагта түрөө.

2002 ондо Буряад Уласай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуули дүүргээ.

2008 ондо Зүүн Сибириин гүрэнэй соёл болон урлалай дээдэ һургуули дүүргээ.

«Байгал» театрта 2009 онһоо хүдэлнэ.

Испани, Франци, Хитад, Монгол гүрэнүүдээр нүүдэл наадануудта хабаадлсаһан.