Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Сандаков Сергей

  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрай гол хатаршан (1980 онһоо)
  • Буряадай Уласай габьяата зүжэгшэн (1988)
Буряадай Уласай Сэлэнгын аймагта түрөөд, Улаан-Үдын 8-дахи, 33-дахи һургуулинуудта һураһан.

1972 ондо Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули дүүргээ. Һургуулиинь уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ суута Лариса Сахьянова байгаа, харин багшань — Пётр Абашеев байһан юм. Байгаалиһаа абьяас бэлигтэй түрэһэн хүбүүн театрай болон хүгжэмэй оршомдо орожо, үшөө оюутан ябахаһаа зүжэгүүдтэ хабаадажа эхилһэн юм.

Хатарай һургуули дүүргээд, (П. Т. Абашеевай анги) Буряадай оперо болон баледэй театрта ажалда абтаа.
Һүрэхэдөө хүнгэн, эрьелдэхэдээшье шуран, байгаалиин бэлигтэй дээрэһээ түрүүшын үдэрһөө эхилжэ, шэнэ ажалдаа бата һуури эзэлнэ.

Баледэй гол хатаршан Сергей Сандаков 20 жэлэй туршада ялас гэмэ, хүнүүдтэ хадуугдама дүрэнүүдые иимэ зүжэгүүдтэ гүйсэдхөө: Ю. Ирдынеевэй «Лик богини» гэһэн баледтэ Лама, Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан» соо Нурали, С. Прокофьевай «Ромео Джульетта хоёр» соо шут. г. м. Аргагүй һайханаар испан болон венгр хатарнуудые «Лебединое озеро» баледтэ, П. И. Чайковскийн «Щелкунчик» соо зүүн зүгэй хатар гүйсэдхөө. Үшөө Л. Книпперэй болон Б. Ямпиловай «Ангар дүүхэйдэ», А. Бородинай «Князь Игорь», «Половецкие пляски», Л. Минкусай «Дон Кихот», мүн тиихэдэ цыганай хатар, «Белый пароходто» Пароходой парти, Б. Асафьевай «Пламя Парижа» гэһэн баледтэ баскуудай хатар г. м. гүйсэдхөө. Олон тоото ехэ тоглолтонуудта хабаадаа.

Сергей Сандаков Санкт-Петербургда, Москвада үнгэрһэн Буряад Уласай соёлой үдэрнүүдтэ болон декадануудта хабаадахаһаа гадна, Оросой Холбоон дотор ба хари гүрэнүүдээр театртаяа нүүдэл наадануудта ябаһан байна.
Театртаа олон жэлнүүдтэ баледэйнгээ хинагшаар хүдэлөө.

Зохёохы ехэ амжалтануудайнгаа түлөө Буряад Уласай Юрэнхылэгшын, Засаг газарай, Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагданхай.

1988 оной июлиин 14-ндэ Буряад Уласай Юрэнхылэгшын Тогтоолоор «Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байгаа.