Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Протасова Лариса

Протасова Лариса
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическа театрай гол хатаршан (1966 онһоо)
  • Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн (1978)
Лариса Иннокентьевна Протасова 1947 оной сентябриин 4-дэ Улаан-Үдэдэ түрөө. 1966 ондо А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Ленинградай гүрэнэй хатарай училищи (багшанарынь — Е. Н. Громова — эхин классуудта, тиихэдэ Н. В. Беликова — классическа хатараар ахамад классуудта). Һургуулияа түгэсэжэ байхадаа концертын номернуудые болон «Раймонд» баледһээ гран-па хатараа. Тэрэл жэлдээ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическа театрта ажалда абтаа.
Баледэй гол хатаршан Лариса Протасова тайзан дээрэ олон тоото мартагдашагүй дүрэнүүдые гаргажа шадаа. Тэдэнэй тоодо Аннель (И. Штраусай хүгжэм доро «Большой вальс»), Ц. Пуниин баледтэ Эсмеральда, А. Хачатурянай «Спартак» соо Фригия, Л. Книпперэй болон Б. Ямпиловай «Красавица Ангара» соо Ангара, А. Аданай балет соо Жизель, А. Хачатурянай «Гаянэ» соо Гаянэ болон Нунэ, А. Меликовэй «Легенда о любви» соо Ширин, С. Прокофьевай балет соо Золушка, Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан» соо Мария, Л. Минкусай «Дон Кихот» соо Китри, В. Баснерай «Три мушкетёра» соо Бонасье, Л. Герольдын «Тщетная предосторожность» соо Лиза, А. Петровай «Сотворение мира» гэһэн балет соо Ева г. м. олон баледүүд болоно.

«Намда хододоо сэдьхэл доторой хүдэлсэ ехэтэй партинууд һайшаагдадаг һэн. Тэдэнэй дунда Эсмеральда, али үгышье һаа, Жизель. Эдэниие гүйсэдхэхэдэ, аргагүй сэдьхэл хүдэлгэмэ мэдэрэлдэ абтахаар, хатарайшье талаар харахада ехэ баян. Нилээд орой болоһон хойно „Бахчисарайска фонтан“ соо Мариягай дүрэ, мүн тиихэдэ Китриин „Дон Кихот“ соо Гаянэ и Нунэгэй дүрэнүүд намда үгтөө, тиибэшье эдэ дүрэнүүд ехэ амжалтатай тайзанай хэлээр найруулагдажа, минии ажабайдалда ехэ хүхюутэй үйлэ хэрэгүүд болоо һэн». (театр шэнжэлэгшэ А. А. Политовтай хөөрэлдөөнһөө).

Лариса Иннокентьевна Протасова олон жэлнүүд соо дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, Буряадайнгаа ерээдүй халаанда, Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида, мүн тиихэдэ Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида баледэй багшаар хүдэлдэг.

2008 онһоо профессор Л. И. Протасова — Зүүн Сибириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуулида хатарай дээдэ һургуулиин захиралаар хүдэлнэ.