Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Полянская Светлана

Полянская Светлана
  • Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрай зүжэгшэн
  • 2010 оной театральна жэлэй жэлэй дүнгөөр «Эрхим эпизод» гэһэн номинациин дипломант
Светлана Викторовна Полянская Буряад уласай соелой болон урлалай училищи 2003 ондо дүүргээд, 2007 ондо Дурна зүгэй гүрэнэй урлалай академи зүжэгшэнэй урлал гэһэн шэглэлээр дүүргээ.

Н.А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драматическа театрта 2007 ондо зүжэгшэнөөр абтаа. Е. Шварцын «Золушка» соо Анные, В. Илюховай «Чудо-цвета» Алёнушку, Е. Чернягай «Царевна-лягушка» соо Василиса Премудрая, А. Толстойн «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» гэһэн спектакль соо Марья-царевнае наадахадаа, мэргэжэл ехэтэй байһанаа гэршэлжэ, театрайнгаа удаадахи репертурта оролсоо.

Ю. Котлярскиин «Кто хочет спать с миллионером» гэһэн комедидэ Виктория басаганай рольдо эхэнэрэй бүхы талыень: бархирхааршье, энеэхээршье, абари зангаа байра дээрээ хубилгаха зан харуулжа шадаа.

А. Грибоедовэй «Горе от ума» пьесээр табигдаһан комеди соо Софьиин, А. Чеховэй «Три сестры» гэһэн спектакльда Машындүрэнүүд ехэ һонирхолтой. Степана Лобозёровай «Вечерний звон» гэһэн пьесээр табигдаһан спектакльда эли, тодо газаа түхэлтэй, бүдүүн хоолойтой, хүгжэмэй абьяастай дээрэһээ зүжэг соохи дүрэ бүтээхэдэнь түлхисэ боложо үгэнэ. Энэ ажалынь Эрхүү хотодо үнгэрһэн фестивалиин үзэмжэдэ театральна шүүмжэлэгшэ Елена Стрельцова үндэрөөр сэгнээ.

Олон тоото ажалнууд сооһоо эгээл урагшатай, бэлигтэйнь гэхэдэ, Д. Богославскиин «Любовь людей» гэһэн пьесээр бэшэгдэһэн зүжэг соо Машкын дүрэ болоно. Москвагай театральна шүүмжэлэгшэ Ольга Сенаторова зүжэгшэниие хүнэй ажабайдал бодото дээрэнь харуулһанайнь түлөө «эрдэни шулуунтай» жэшэһэн юм. «Алтан баг» гэһэн фестивалиин мэргэжэлтэ шүүбэришэ Олег Лоевский олон театрнуудта энэл пьесээр табигдаһан зүжэгүүдые хаража, эрхим гэжэ үндэрөөр сэгнэһэн байна.

Светлана Викторовна 2009 ондо " Зохеохы талаар амжалта туйлаһанай ба театрай тогтоһоор 80 жэлэй ойн баяраар" гэһэн Октябрьска аймагай захиргаанай зүгһөө Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай.

Уласхоорондын театрай үдэртэ «Лучший эпизод» гэһэн номинацида дипломант болоо. (Кухарка, «Плоды просвещения» Л. Толстого, 2010 он.).

XII-дохи Бүхэроссиин «Реальный театр» гэһэн фестивальда Дмитрий Богославскиин «Любовь людей» спектакльда хабаадагша (Екатеринбург, 2013 он).

IX-дэхи Уласхоорондын А. Вампиловай нэрэмжэтэ театральна оршон үеын зүжэгүүдэй фестивальда «Вечерний звон» гэһэн спектакльда хабаадагша (Эрхүү, 2013 он).

Зүжэгшэн ниитын ажаябуулгын театральна үдэшэнүүдтэ, харагшадтай зохеохы үдэшэнүүдтэ г.м.хэмжээ ябуулгануудта эдэбхитэйгээр хабаададаг.

Светлана Полянскаягай репертурна хуудаһан:

Болзор Роль Спектакль Автор
2007 Анна Золушка Е. Шварц
2008 Алёнушка Чудо-цвет В. Илюхов
2008 Василиса Премудрая Царевна-лягушка Е. Черняк
2009 Девушка Василий Тёркин А. Твардовский
2009 Марья-царевна Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что А. Толстой
2009 Девушка Хапун В. Ольшанский
2009 Софья Горе от ума А. Грибоедов
2009 Виктория Кто хочет спать с миллионером Ю. Котлярский
2009 Кухарка Плоды просвещения Л. Толстой
2009 Рита Рождество в доме Купьелло Эдуардо Де Филиппо
2009
2011 Яблонька Новогодние приключения в Волшебном лесу По сценарию Павла Финна
2011 Маша Три сестры А.Чехов
2012 Лариса Вечерний звон С. Лобозеров
2012 Гость на приёме Пигмалион Б. Шоу
2012 Кики
Месье Амедей Ален Рейно-Фуртон
2012 Машка Любовь людей Д. Богославский
2013 Жена дровосека Звездный мальчик О.Уайльд