Петелин Олег
  • Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад уласай арадай зүжэгшэн
Олег Анатольевич Петелинэй 1994 ондо үшөө Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ hургуулиин оюутан байхада Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород театрта хүдэлхыень уриhан байна. Байгаалиин бэлигтэй дээрэhээ үшөө оюутан ябахаhаа тайзан дээрэ өөрыгөө харуулжа шадаа.

Дээдэ hургуулияа дүүргээд, театрай зохёохы бүридэлдэ орожо, элдэб рольнуудта наадажа эхилээ. Оросой арадай зүжэгшэд, бултанда мэдээжэ, аха, эгэшэ Клавдия Никулина болон Сергей Панков хоёр тайзанай олон нюусануудтай танилсуулжа, өөhэдынгөө дүй дүршэлтэй хубаалдажа, туhатай зүбшэл үгэдэг байhан.

Г. Горинай «Поминальная молитва» гэhэн зүжэг соо Фёдорой дүрэ зүжэгшэн геройн сэдьхэл, бүхыдөө хүнэй сэдьхэлэй гүнзэгы доторой байдал, инаг дуранай түлөө ондоо шажан мүргэлэй гуримые ойлгохо баатай болохые дамжуулжа шадана. С. Л. Лобозёровай «Семейный портрет с посторонним» гэhэн зүжэг соо Михаилай рольдо дурлаhан хүнэй «нээмэл», хөөрүү зангые харуулаа. С. Лобозёровой удаадахи «Семейный портрет с дензнаками» гэhэн зүжэг соо зүжэгшын зохёохы хүгжэлтэ, «В ста шагах от праздника» гэжэ орой бэшэhэн зүжэг соонь ялас гэмэ дүршэлтэй, томожоhон хүниие гүйсэдхэжэ шадаа.

Петелинэй геройнууд хүнэй үнэн сэдьхэлэй дура татадаг, персонажуудайнгаа ажабайдалые үнэншэмэ зүбөөр харуулжа шададаг, тэдэнтэеэ таhаршагүй нэгэдэнги байhанаа гэршэлдэг.

М. Горькийн «На дне» зүжэг соо Олег Петелин өөрынгөө зан абарида таарама, адлирхуу хүниие харуулжа шадаа.
Петелинэй геройнууд элдэб янзын байдаг, ямаршье хүнэй роль гүйсэдхэхэдэнь, бэлигынь тобойн гараад лэ байдаг. А. С. Пушкинай зохёолнуудаар «Маленькие трагедии» соо Лепорелло болон Иванай дүрэнүүд, үгышье hаа В. Ежовай «Соловьиная ночь» дотор юрын ород сэрэгшэ Пётр Бородин, бразилиин драматург Г. Фигейредогой «Эзоп» гэжэ зүжэгтэ зүжэгшэнэй hүүлшын ажалнуудай нэгэн болохо Ф. Достоевскийн туужаар «Дядюшкин сон» гэhэн зүжэг соо Павел Мозгляковай дүрэ харуулhан байна. Зүжэгшэн хүүгэдтэшье зорюулагдаhан олон тоото зүжэгүүдтэ амжалтатай хабаададаг.

Олег Анатольевич ниитын ажал ябуулгада, театральна үдэшэнүүдтэ хабаададаг, театрайнгаа профсоюзай хороониие эдэбхитэйгээр хүтэлбэрилжэ ударидадагаараа мэдээжэ.