Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Перевалов Владимир

Перевалов Владимир
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрай зүжэгшэн
Владимир Алексеевич Перевалов Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрта 1964 онhоо театрай дэргэдэхи актерска студи дүүргээд, хүдэлжэ эхилhэн намтартай. Тэрэ сагта hая ажалда ороhон Владимир Переваловта аргагүй ехэ талаан тудаhан: тэрэ сагтаа ехэ мэдээжэ зүжэгшэд, тайзанай ёhотой эзэд гэлсүүлhэн Леонид и Ирина Панковуудтай, Раиса Бенская, Георгий Стефанескутай танилсажа, тэдэнэй дүй дүршэлhөө хүртэлсэhэн юм.

1965 онhоо 1969 он болотор Свердловск можын Ирбидэй театрта үрэ дүнтэйгөөр хүдэлхэдөө, гүрэн дотороо оло дахин гастрольдо ябаhан юм. Һүүлдэнь тэрэнэй наhанда Коми-Пермяцка тойрогой драмтеатр, Пермь можын Кудымкар хотын Армавирай драмтеатр, Шадринскын, Арзамасскын, Ферганскын, Черемховскын театрнууд hубаряа. Үнгэрhэн эдэ жэлнүүд соо үсөөн бэшэ томошье, hайншье ажалнууд тэрэнэй репертуарта дайралдаа. Тэдэнэй дунда Щукарь үбгэн Шолоховай «Поднятая целина», Паганини (Балашовай «Легенда о Паганини»), Мишка (Бляхинай «Красные дьяволята»), Ленька (Петуховай «Твой ровесник»), Плужников (Васильевай «В списках не значится») гэжэ спектакльнуудта наадаhан юм.
5 жэлэй хугасаа соо Эрхүү можын Черемховой драмтеатрта ехэ hонин, харагшадай дура татама рольнуудые наадаа. Жэшээлхэдэ, Сильвестр (Мольерэй «Проделки Скапена»), Цифиркин (Фонвизинай «Недоросль»), Жевакин (Гоголиин «Женитьба»), Роберт (Э. Филиппогой «Ложь на длинных ногах»), Священник (Эрдманэй «Самоубийца») г. м. болоно.
1998-1999 онуудай театральна хаhа болбол Владимир Переваловай зохёохы зам шэнэ шатада гараа гэхэдэ алдуу болохогүй, юундэб гэхэдэ, хэдэн жэлэй удаа зүжэгшэн өөрынгөө түрэл театр бусажа ерээ. М. Горькийн «На дне» гэжэ зүжэгтэ Лукагай роль наадажа, 2000 ондо Йошкар-Олада болоhон уласхоорондын фестивальда олоной hайшаалда хүртэжэ, ондоо юумэ хэлэхын аргагүй hайнаар, юрын бодото байдалда шэнгеэр гүйсэдхэжэ, хүнүүдэй дура сэдьхэл татаа.
Переваловай наадаhан Лука бүхы зүжэгэй үнэн ойлгосо, гүн ухаанайнь удха боложо үгөө. Тэрэ хүнэй сэдьхэл hамааруулагша, тэрэнэй хажууда байhан хүн hайн сэдьхэлтэй, үнэн сэхэ болоно. Лукагай роль Переваловта ажалайнь шэнэ шата боложо үгөө hэжэглэмээр бэшэ. Эндэ тэрэнэй зохёохы ажалай онсо маяг болон абьяас бэлигынь дүүрэн «задараа».
Ф. Достоевскийн «Дядюшкин сон» гэhэн повестиин удхаар табигдаhан зүжэг соо Москалёвай роль эгээл hүүлшынь ажалнуудай нэгэн болоно.

«Сибирский транзит» гэhэн регион хоорондын гурбадахи фестивальда наадаhыень хараhан театр шүүмжэлэгшэд тэмдэглэhэн байдаг: «Перевалов энэ роль наадахадаа, сэб сэхэ, ехэ гоёор, тон зүбөөр жанртаа орожо шадаа. Энээн соонь Достоевский болон тэрэнэй ажаhууhан үе дүүрэн түгэс харуулагдана. Персонажай гэнэн сэхые, бэеэ хамгаалжа шадахагүй онсыень, мүн тэрэнэй нэгэшье үгэгүйгөөр багахан болзор соо зан абариинь энеэдэтэй талануудые гансал тайзанай мэргэжэл hайтай хүн харуулжа шадаха аргатай бшуу». (Москвагай шүүмжэлэгшэ А. Висловэй «Дядюшкин сон» соо Москалев тухай).

Владимир Перевалов хүүгэдтэ зорюулагдаhан олон тоото зүжэгүүдтэ үрэ дүнтэйгөөр наададаг: Король («Снежная королева»), Царь («Про Емелю, или По-щучьему велению»), воевод («Конек-Горбунок»).

Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород театрта хэдэн удаа найруулан табигшаар хүдэлжэ үзөө. В. Гуркинай «Кадриль» гэhэн зүжэг хэдэн театральна хаhануудта табигдаа. Тэрэ спектакль ганса харагшадта бэшэ, үшөө өөрынь артистнуудта аргагүй дүтөөр hанагдадаг hэн. Ю. Елисеевэй «Два Мастера» гэhэн пьесээр бэшэhэн онтохон мүн лэ үхибүүдтэ ехэ мэдээжэ болонхой.

Владимир Перевалов «Вечерний звон» гэhэн зүжэгөөрөө А. Вампиловай мүнөө үеын драматургиин уласхоорондын театрай IX фестивальда хабаадагша (Иркутск, 2013 он).