Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Пастухова Татьяна

Пастухова Татьяна
  • Буряадай гүрэнэй филармонидо 1991 онhоо хүдэлнэ
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2001)
  • Оросой Холбооной Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2010)
Татьяна Михайловна Пастухова буряадай бэлигтэй дуушан, үргэн ехэ репертуартай, меццо-сопрано хоолойгоороо камернашье, оперыншье дуунуудые гүйсэдхэхэhөө гадна, шадамар бэрхээр хүүгэдэй дуу дууладагаараа шалгардаг.
1964 оной мартын 30-да Архангельск можын Мирный хотодо түрөө. Улаан-Yдын дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуулиин мэдээжэ дуушан, багша, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Н. К. Петровагай ударидалга доро дуунай таhаг ялас гэмээр дүүргээд, саашаа СССР-эй арадай артист, Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой дээдэ hургуулиин профессор Г. Б. Шойдагбаевада заалгажа дүүргээ.

Татьяна Пастуховагай зохёохы ажал 1991 оной август hарада Буряадай гүрэнэй филармонидо эхилээ. Байгаалиhаа үгтэhэн дуулаха бэлигтэй залуу дуушан богони болзор соо тоглолтонуудай репертуар гүйсэд шэнжэлжэ, 20 гаран жэлнүүдэй туршада гол дуушан ябаа.

Ургажа ябаhан улаан бургааhадые гое hайханда, дуунда hургаха, дуунай эгээл эрхим жэшээнүүд дээрэ хүмүүжүүлэн hургаха гээшэ залуу дуушанай бүхы хэжэ ябаhан ажалайнь зорилго юм. Дуушан хэдэн удаа сэсэрлигүүдэй үхибүүдтэ, hургуулиин hурагшадта, дунда, дээдэ hургуулинуудай оюутадта дуунуудаа бэлэглэhэн байдаг. «Я помню чудное мгновенье», «Души прекрасные порывы», «А. Блок и музыка», «Маленькие истории большой любви», «Как рисуют музыкальными красками», «Волшебные нотки», «Расскажи мне, музыка, сказку», «Когда оживают игрушки» г. м. элидхэл-тоглолтонуудынь олоной hонирхол татаа. В. Усовичай «Сказка про Козла», «Небесный календарь», М. Красевай «Топтыгин и Лиса», М. Баскын «Цветное молоко» г. м. хүүгэдэй оперонуудые найруулан табилгада гансашье дуушанай абьяас бэлиг бэшэ, харин удхатай, ехэ hонин зүжэгшэнэй наада харуулдагаа гэршэлээ. К. Молчановай «А зори здесь тихие» гэhэн оперодо Женя Комельковагай хадуугдахаар дүрэ гаргажа шадаа.

Хүүгэдэй дуунуудhаа эхилээд, дэлхэйн мэдээжэ классигуудай хүндэ, хүшэр Глинкын, Даргомыжскийн, Чайковскийн, Рахманиновай, Рубинштейнэй, Глиэрэй, Свиридовэй г. м. олон тоото ород, хари гүрэнүүдэй композиторнуудай оперо болон аринуудые, Буряадай хүгжэм бэшэгшэдэй дуунуудые, романснуудые шадамараар гүйсэдхэхэдөө, ажалдаа үнэн сэхэ, дуратай, нэтэрүүгээр ябаhанаа гэршэлээ.

— «Люби, пока дано любить», «П. И. Чайковскийн романснууд», «Минувших дней очарованье», «Эта встреча никем не воспета» (ород арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгатай), «Вечер вокального дуэта» Буряадай арадай дуушан Дулма Пурбуеватай өөрынгөө камерна концертнүүдые табяа. Татьяна Пастухова Эрхүүгэй Толгойлогшын симфоническа шуулгатай хари гүрэнүүдэй классигуудай оперын аринуудые Эрхүүгэй филармонидо бэрхээр гүйсэдхөө.

Дуушан дуугаа гүйсэдхэхэдөө, дуунайнгаа удха өөрөө hайн мэдэхын хажуугаар хайшан гэжэ, ямар аргаар hанаагаа зобоhоноо гү, али үгышье hаа баярлаhанаа, бүхы мэдэрэлээ хүгжэмэй аргаар шагнагшадта дамжуулжа шададаг. Тэрэ шүлэг бэшэгшэ хүгжэмшэн хоёрой юу хэлэхэеэ hанаhые досоогоо тон наринаар ойлгодог хүн. Тиимэhээ шагнагшад тэрэниие хаанашье аргагүй дулаанаар угтан абадаг.

Татьяна Пастухова концертнуудаараа Шэтэдэ, Эрхүүдэ, Ангарскда, Шелеховтэ, Петровск-Забайкальскада, Агада болон Буряадайнгаа олон аймагуудта ябаhан юм.

Татьяна Пастухова — Улаан-Yдын сэхээтэдэй Клубай гэшүүн, тэндээ олон удаа элдэб хэмжээ ябуулгануудта хэдэн үеын элдэб янзын дуунуудые, романснуудые гүйсэдхэдэг. Тэрэнэй зохёохы замда зорюулагдажа, «Хүгжэмэй долгин дээрэ» гэhэн радиодамжуулга (журналист Э. Родионова), тиихэдэ сэтгүүлнүүдтэ статьянууд гараhан байдаг.

Пастухова Татьяна Михайловна хүгжэмэй урлал дэлгэрүүлhэнэйнгээ түлөө Оросой Холбооной Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан, «Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн», ажалай ветеран.

Литература:
1. Цыбудеева Н.Ц. Концертный тур Саха(Якутия) — Бурятия — Монголия обещает быть интересным. // Городская газета, 2001, 18 июля, стр.15
2. Цыбудеева Н.Ц. На сцене — мастера вокала (концертный тур Саха(Якутия) — Ага — Чита — Бурятия — Монголия) // Бурятия, 2001, 21 декабря, стр.7 // Городская газета, 2001, 5 декабря, стр. 15
3. Матвеева С. Арии и романсы // газета «Номер один», 2011, 30 ноября