Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Панкова Ирина

Панкова Ирина
  • Н. А. Бестужевэй нэрэмжэтэ гүрэнэй ород драмын театрта 1958 онһоо хүдэлөө
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1979)
Ирина Михайловна Панкова Хойто Кавказай Ессентуки хотодо түрөө. Гэр бүлэтэеэ Таганрог, Москва, Комсомольск-на-Амуре хотонуудта ажаһуугаа.

Дунда һургуулияа дүүргээд, театрай студида ороод, 1936 ондо Комсомольск-на-Амуре хотын гарнизоной театрта хүдэлжэ эхилээ.

1958 ондо зүжэгшэн, наһанайнь хани нүхэр болохо Леонид Николаевич Панковтаяа Улаан-Yдэ ерэжэ түбхинөө. Сэлэнгэ мүрэнэй эрьедэ оршодог хотодо бэлигтэй Панковтанай уг гарбал хэдэн үе бүхы наһаараа байхаяа хаанаһаа мэдэхэб даа.
22 жэлэй туршада тайзан дээрэ Ирина Михайловна хэдэн олон элдэб һонин рольнуудые наадаа, нэрлэбэл: М. Горькиин «Мещане» соо Бессеменовай һамга, Миклоша Дьярфашын «Проснись и пой!» соо Эржиин, Н. Думбадзиин «Не беспокойся, мама!» соо Сашико абгайн, Б. Волчковой «Большая семья» соо Марджанын, В. Шушкинай «Характеры» соо Поля Тепляшинагай, А. Островскийн «Не всё коту масленица» соо Маланьягай, У. Шекспирэй «Гамлет» соо Гертрудэй, Г. Мдиваниин «День рождения Терезы» соо Терезын рольнуудые наадаа.

И. М. Панковагай ажал гүрэн түрын зүгһөө үндэрөөр сэгнэгдэнхэй, тэрэ «Москвае хамгаалалгын түлөө», «Эсэгэ Ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда габьяата ажалай түлөө» гэһэн медальнуудаар, тиихэдэ нэгэнтэ бэшэ грамотануудаар, тэрэ тоодо СССР-эй Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай.

1979 ондо Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Тогтоолоор Ирина Михайловна Панкова театральна урлалай үмэнэ аша үрэтэй байһанай түлөө Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө.
Ирина Михайловна Зүүн зүгэй гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида Москва болон Ленинградта һурахадаа абаһан эрдэм мэдэсэеэ эндэхи оюутадта дамжуулжа, олон мэргэжэлээр багшалаа.

И. М. Панковагай түрэһэн хүбүүдынь эндэхи ород театрайнгаа мэдээжэ зүжэгшэд, Россиин Федерациин арадай зүжэгшэн Сергей Леонидович Панков (1941-2009) ба Россиин Федерациин габьяата зүжэгшэн Дмитрий Леонидович Панков гэгшэд болоно.