Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жаргалова Валентина

Жаргалова Валентина
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэhэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн
Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай hургуулиин арадай уран бэлигэй таhаг дүүргээд, 1992 ондо Буряадай гүрэнэй хатарай болон дуунай «Байгал» ансамблиин баледэй зүжэгшэнөөр зууршалагдаhан байна.

Валентина Жаргалова нүүдэл тоглолтоор гансашье Буряад оронойнгоо аймагуудай бэшэ, мүн Оросой Холбооной солотой нэрэтэй тоглолтын талмайнууд дээрэ бэлигээ дэлгэжэ ябаhан юм: П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ hургуулиин танхимда, Кремлиин ехэ хуралнуудай ордондо, Оросой зэбсэгтэ хүсэнүүдэй Москвагай театрта (1993, 2001, 2002), Ленинградай «Выборгский» гэжэ соёлой байшанда (2001), Киевэй (1993), Нерюнгриин (2002), Яхадай (2000), Эрхүүгэй, Шэтын томо-томо тоглолтын танхимуудта.

Валентина Жаргалова Москва хотодо 1993 ондо үнгэргэгдэhэн Буряадай соёлой болон урлалай үдэрнүүдтэ хабаадагша. «Байгал» ансамблиин бүридэлдэ Чернобылиин АЭС-эй усалда хохидогшодто наада дэлгэхэеэ Украина ошоhон юм.
Үшөө олон тоото хари гүрэнүүдээр ябаhаншье байха. «Бадма Сэсэг» хатарай театрай бүридэлдэ Францида (1996), Бельгидэ, Голландида (1997, 2007) үнгэргэгдэhэн уласхоорондын ехэ наадануудта хабаадалсаhан, Болгари, Греци (2001), Итали (2000) гүрэнүүдтэ амжалтатайгаар тоглолтонуудаа үнгэргөөд ерэhэн юм.

2005 ондо «Байгал», «Бадма Сэсэг» театрнуудай ба БГТРК-гай Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулга гэhэн 3 ехэ бүлэгүүд нэгэдээ. Нэгэдэжэ байгуулагдаhан театрай бүридэлдэ Валентина Жаргалова республикынгаа хото тосхонуудаар бүхы шахуу тоглолтонуудта болон нүүдэл тоглолтонуудта хабаадалсажа, олон хэмжээ ябуулгануудта оролсоhон байха юм. Валентина Жаргаловагай хабаадалгатай «Угайм Сүлдэ» гэhэн мэдээжэ найруулга 2006 оной соёлой талаар эгээл ехэ шагналда — Оросой Холбооной Засаг Газарай Гүрэнэй шанда хүртөө бэлэй.

2009 оной июльhээ август болотор баледэй зүжэгшэн Байгалай мэдээсэлэй хуралдаанда, ажахы эрхилэлгын Уласхоорондын бага хуралда, Байгалай эрдэм ухаанай хуралдаанда болон Оросой Холболоной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевэй Буряад орондо ерэhэн ушарта зорюулагдаhан «Байгал» театрай соёлой хэмжээ ябуулгануудта ехэл эдэбхитэйгээр хабаадалсаhан байна.