Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жамсуев Дугар

Дугар Будажапович Жамсуев 1960 оной октябриин 25-да түрөө.

1992 ондо Ярославлиин гүрэнэй театрай дээдэ һургуули дүүргээ.

Тэрэнэй удаа Абаканай хүүхэлдэйн театрта зүжэгшэн-хүүхэлдэй хүтэлэгшөөр хүдэлөө.

1993 онһоо — «Yльгэр» гэһэн хүүхэлдэйн театрай зүжэгшэн.

Зүжэгшэнэй «Yльгэр» гэһэн театрай тайзан дээрэ наадаһан гол рольнуудай нэгэн «Сэсэн багша» гэһэн зүжэгтэ.

1997 онһоо Тыва Уласай МВД-гэй засаг захиргаанда наһаяа гүйсөөдүй эдиршүүлэй хэрэгүүдэй талаар инспекторээр хүдэлдэг.