Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жалсанова Гэрэлма

Жалсанова Гэрэлма
Жалсанова Гэрэлма Жалсановна Шэтэ можын Агын аймагай Будалан нютагта түрөө.

Зүүн-Сибириин соёлой болон урлалай гүрэнэй ехэ hургуулида hураа.

2005 онhоо «Байгал» театрта хүдэлдэг.

Театртаяа Монгол орондо, Тайландда, Хитадта нүүдэл наадануудта хабаадажа ябалсаа.