Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жалсанов Жаргал

Жалсанов  Жаргал
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэhэн «Байгал» театрай солист ба уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Оросой Холбооной Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2012)
Жаргал Жалсанович Жалсанов Шэтэ можын Агын аймагай Будалан нютагта түрэhэн юм.

1999 ондо тэрэ Зүүн-Сибириин соёлой болон урлалай гүрэнэй ехэ hургуулиин хатарай таhаг улаан дипломтойгоор түгэсхөө hэн.

1998 онhоо баледэй зүжэгшэнөөр, 2002 онhоо Буряадай гүрэнэй «Бадма Сэсэг» гэжэ хатарай театрта хатарай hорилго, найруулгаар тушаалтай ажаллаhан юм.

2009 ондо хатар найруулгын урлал гэhэн мэргэжэлээр ГИТИС улаан дипломтойгоор дүүргээ юм.

Жаргал Жалсанов — хатар зохёогшо, найруулан табигша, хүгжэм зохёогшо, хатар гүйсэдхэгшэ, эрхилэлгын хүдэлмэри ябуулагша, «Сагаан hарын одод» гэhэн тайзанай бага хэмжүүртэ оршон үеын дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй уласхоорондын ехэ нааданай дипломант (2002), Ази-Номгон далай можын оршон үеын дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй лауреат (Улаан-Yдэ, 2003), Буряад Республикын Юрэнхылэгшын шагналда хүртэгшэ. Оросой Холбооной «CATS» (Москва, 2005-2006), «MammaMia!» (Москва, 2007-2008), ASSISTANTDANCECAPTAIN («MammaMia!», 2007-2008) мюзиклнүүдэй найруулгануудта хабаадаhан зүжэгшэн.

2005 ондо тэрэ «Угайм Сүлдэ» («Дух предков») гэhэн үргэн дэлисэтэй ехэ зүжэгтэ эдэбхитэйгээр хабаадаhан юм. 2006 ондо «Байгал» театр «Угайм Сүлдэ» гэhэн зүжэгэйнгөө түлөө Оросой Холбооной Засаг Газарай соёлой талаар шагналда хүртөө бэлэй.

Жаргал Жалсанов — «Байгал» театрай бүхы шухала хэмжээ ябуулгануудтань хабаадагша, ялас гэмэ бэлигээ үргэлжэ тодоруулжа байдаг найруулагша, хатарнуудые зохёогшо. Жаргал Жалсанович «Алтаргана-2006» гэhэн бүгэдэ буряадуудай уласхоорондын нааданда, «Байгалай сэсэг» гэhэн уласхоорондын урданай классическа хатарнуудай I фестивальда гол балетмейстер боложо, «Ёохорой hүнинүүд» (2008, 2009); «Байгалай алтан хоолой» гэhэн уласхоорондын мүнөө үеын дуунай I фестивальда (2008) хабаадаа.

Жаргал Жалсанов «Гуламтадаа суглараял даа» (2008, 2009) гэhэн түсэбэй эхи табяа: гансашье хатарай талаар, сагай ябасын, хубаариин ажал хээ бэшэ, харин энэ ажалай гол бодол зохёогоо юм.

Гадна тэрэ «Эрдэни ятаг», «Феерия танца» гэhэн ятагаар наададаг ансамблиинхидта хатар, «Нүүдэлшэд» гэhэн концерт-наадануудта хатарнуудай найруулан зохёогшо болоhон.

2009 ондо Жаргал Жалсанов Байгалай залуушуулай, hуралсалай, экономическа хуралдаануудта, Оросой Холбооной Юрэнхылэгшэ Д. А. Медведевтэ зорюулагдаhан тоглолтонуудые үндэр хэмжээндэ үнгэргэжэ, эдэ хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэhэн зонhоо, айлшадhаа мэргэжэлэйнгээ талаар дээдын сэгнэлтэдэ хүртэhэн юм.

Жаргал Жалсанов республикынгаа айлшадта hонирхомо, дабтагдашагүй сюжедэй шугамтай дуу-хатарай «Угтамжын наадан» гэhэн хатарта үндэhэлэн, Буряадай нюур болоhон этно-программа зохёогоо юм (2008, 2009).
2009 ондо тэрэ театрайнгаа «Блеск Азии» гэhэн шэнэ түсэбтэ эдэбхитэйгээр хабаадаа hэн. Тэрэл жэлдээ Хитадай Хүлэн-Буйр аймагай Гэнхэ гэжэ хотын ба «Poly Agency» Beijing гэжэ продюсерска хамжаанай урилгаар «Алагуя» гэhэн эвенк хатарай зүжэгтэ хатар табигшаар хабаадаа.

Оросой Холбооной Соёлой яаманай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай (2012).