Егоров Баир
  • «Байгал» ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ (1951-1991)
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэhэн «Байгал» театрай хатарай ансамблиин уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1956)
  • Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн (1963)
  • Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн
  • Театрнуудай болон хүгжэмэй бүлгэмүүдэй бүхэсоюзна фестивалиин дипломант (ганса хүнэй хатарнуудые гүйсэдхэhэнэй түлөө, 1957)
  • Ажалай Улаан Тугай орденоор шагнагдаhан (1959)
  • Эстрадын зүжэгшэдэй бүхэоросой мүрысөөнэй дипломант (1960)
Баир (Ефрем) Мондронович Егоров 1934 ондо Эрхүү можын Эхирэд-Булагадай аймагай Түргэн нютагта таряашанай бүлэдэ түрэhэн юм. Долоон наhатайдань эжынь наhа бараа. Ахынгаа бүлэдэ ехэ боложо, долоон анги дүүргээд, Улаан-Үдэ ошоhон байна.

Бага наhанhаа хүбүүн хатарта ульhатай байгаа. Арбан долоотойдоо Баир соёл руу шунган оробо — Оперо болон баледэй театрай балетнэ студида абтана. Түрүүшынь багша балетмейстер-багша, гайхамшагта классическа хатаршан Михаил Арсеньев байhан. Баир театрай кордебаледтэ хатардаг болобо.

1951 оной март hарада хуби заяагаа хатар дуунай"Байгал" ансамбльтай холбоhон юм. Дүшэн жэл нэгэ коллектив соогоо таhалгаряагүйгөөр хүдэлөө. Онсо өөрын шанартай, абьяастай ансамблиин солист арбаад элдэб янзын хатар хатарhан, мэдээжэ хатаршан Оюун Тумуроватай хэдэн олон сценическэ дүрэнүүдые зохёоhон. Тэдэнэй ашаар шэнэ, hонин хатарнууд бии болоhон юм. Урагшаа эрмэлзэhэн «Моришод» ба «Ургашан», дура таталгаар дүүрэн башкир хатар, абьяастай саанаа доторой нюусатай бразилиин хатар, өөрынь болон харагшадай эгээл дуратай, тайзан дээрэ удаан саг соо тэрэнэй гүйсэдхэhэн индиин хатар.

Олон тоото хатарнууд соонь үшөө нэгэ, зохёохы ажалайнь онсо шата болоhон хальмаг арадай «Чечердык» болоно. Тус хатарые өөрынь гүйсэдэхые хараха хэрэгтэй — энэ бүтээлдэнь ниидээн, гал ошон, абьяас гоёор гараhан байдаг. Энэ хатартаяа олон ондоо театрнуудай тайзан дээгүүр хатарhан: Москвада, Ленинградта, Минскдэ, Сочидо, Ташкентдэ, Владивостогто,.. хатарайнгаа нютаг Элэстэдэшье.

Баир Егоровай бэлигтэ дуратай хүнүүд, монгол, эвенк, ород хатарнуудыень hанана ёhотой, энэ хадаа «Буга» Д. Аюшеевэй, «Баярай хатар» Б. Ямпиловай, «Талын дуран» Б. Цырендашиевай, «Баяр» С. Ряузовай.

1974 оной май hарада уран hайханай хүтэлбэригшөөр, удаань 1976 ондо «Байгал» ансамблиин даргаар томилогдоо.
Баир Егоров гэртээ байдаггүй шахуу hэн. Тэрэнэй хүтэлбэрилдэг ансамблиин нүүдэл тоглолтын замууд бүхы гүрэн соогуурнай гараhан байха. Украина ба Молдави, БАМ ба Гусиноозерско ГРЭС, Дунда Ази ба Урал, тиихэдэ үшөө олон хари гүрэнүүдээр гастрольнууд. Энэдхэг ороноор баhа оло дахин ябаhан. Швецидэ тэрэниие ехэ дулаанаар угтажа абаhан байдаг. Баир Мондоронович тэрээн тухай иигэжэ дурсаhан: буряад болон хальмаг хатарнуудтаяа тайзан дээрэ гарахадаа, ойлгохо гээшэ гү, абаха гээшэ гү гэжэ ехэ hанаата болоhон байгааб, харин hанаа зоболгомни дэмы байшоо. Хатарай хэлэн бүхы хүндэ ойлгосотой, энээндэ «үгэ бүхэнэй оршуулга» хэрэггүй.

Баир Егоров Япони, Чехословаки, Монгол оронуудаар гастрольнуудhаа сэдьхэл дүүрэн бусаhан байха.

Баледэй түрүү солистын туйлалтанууд, буряад хореографическа соёлой hалбаран хүгжэхэ хэрэгтэ олон жэлэй, үрэ дүнтэй ажалынь засагай талаhаа тэмдэглэгдэhэн байна: Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн, Оросой Холбооной габьяата артист, Ажалай Улаан Тугай орден. Тиихэдэ Баир Егоров нэрэ солотой хоёр дипломтой — 1957 ондо театрнуудай болон хүгжэмэй коллективуудай бүхэсоюзна фестивальда, 1960 ондо эстрадын зүжэгшэдэй бүхэроссиин конкурсдо сольно номернуудые гүйсэдхэhэнэй түлөө.

Харин уран шадабариин орьёлнууд өөдэ харгынь тиимэшье хүнгэн байгаагүй. Бүхы ажалдань аргагүй ехэ хүсэн, дуран, тиигээд лэ дуратай ажалдаа бүхыгөөрөө оролго хэрэгтэй байгаа.

Суг хүдэлhэн хүнүүдэй, нүхэдэйнгөө дурсалга соо тэрэ даруу зантай, хүнүүдтэ аятайгаар ба хүндэтэйгөөр хандадаг, өөрынгөө ба ондоо хүнэй саг сэгнэжэ шададаг хүн гэжэ үлэнхэй. hүүлшынгээ үдэрнүүд болотор буряад арадайнгаа үндэhэн соёлдо үнэн сэхэ зандаа ябаа. Усть-Ордагай Буряадай тойрогой түрэл нютагайнь нэгэ үйлсэ Баир Егоровай нэрээр нэрлэгдэнхэй, hураhан hургуулидань зүжэгшын нэрэмжэтэ үзэсхэлэн дэлгэгдэнхэй.

«Хатар соо наhан богони, харин хатарай наhан — мүнхэ», — гэжэ хэлэгдэhэн байдаг.