Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дудеева Татьяна

Дудеева Татьяна
  • Буряадай Гүрэнэй Ленинэй орденто СССР-эй арадай зүжэгшэн Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай бүжэгшэн (1974 онһоо)
  • Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн (1990)
  • «За активное участие в культурном обслуживании строителей БАМа» гэһэн хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаһан (1982)
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат (1984)
Татьяна Иннокентьевна Дудеева 1956 оной февралиин 13-да түрэһэн. Буряадай дунда мэргэжэлэй хатарай һургуули 1974 ондо дүүргэһэн юм. (Багшанарынь Э. Кондратьева, А. Кузнецова).

1976 ондо Ленинградай А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ хатарай академическэ һургуулида Г. Морковин балетмейстерэй ангида дүршэлөө дээшэлүүлгын һургуули гараһан юм.

Уран гоёор хатардаг бэлигтэй балерина Татьяна Дудеева Буряад Уласай баледэй түүхэдэ өөрын хуудаһа нээһэн гэдэг. Тэрэнэй гүйсэдхэһэн партинууд онсо уран шэнжээрээ илгардаг.

«Татьяна Дудеевагай гүйсэдхэһэн Жизель минии сэдьхэл хүдэлгөө.Энэ зүжэгтөө гамтайгаар хандахые театрта хүсэнэб. Гүйсэдхэхы шадабариин талаар иимэ „Жизель“ би үнинэй хараагүйб». — гэжэ Ленинградай гүрэнэй С. М. Кировэй нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай тайзан дээрэ (мүнөө Марийнскэ театр) 1989 ондо хатарһанайнь һүүлдэ багша, театр шүүмжэлэгшэ Наталия Михайловна Садовская Т. Дудеевагай Жизель ба зүжэг тухай хэлэһэн юм.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй академическэ театрай түрүү хатаршадай нэгэн болоһон Т. Дудеевагай репертуарта Одетта-Одиллия «Лебединое озеро» П. И. Чайковскийн, Жизель А. Аданай, Мария «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьевай, Джульетта «Ромео, Джульеттада» С. Прокофьевой, Ширин «Легенда о любви» А. Меликовэй, Лиза «Тщетная предосторожность» А. Герольдэй, Китри ба па-де-де «Дон-Кихот» Л. Минкусэй, Ева «Сотворение мира» А. Петровой, Ангар «Ангар дүхэй» Л. Книпперэй ба Б. Ямпиловай, Гаянэ ба Нунэ «Гаянэ» А. Хачатурянай, Анель «Большой вальс» И. Штраусай, Солистка «Пахита» Л. Минкусэй, Фригия «Спартак» А. Хачатурянай, Маша «Щелкунчик» П. И. Чайковскийн. Мүн бүжэгшэн «Шопениана» Ф. Шопенэй, Никия «Баядерка» Л. Минкусэй, Сольвейг «Пер Гюнт» Э. Григэй, па-де-де Флорина ба Голубая птица «Спящая красавица» П. И. Чайковскийн, па-де-де Б. Асафьевай «Пламя Парижа», Кончита «Авось!» А. Рыбниковай, Девушка Ю. Корнаковой «Владыка джунглей», Дурлаһан басаган Ю. Ирдынеевэй «Лик богини», Ц. Франкын «Цветок лотоса» новеллын ба А. Шниткын «Маэстро» камерна бүжэгэй гол парти гүйсэдхэгшэ.

Татьяна Иннокентьевна Дудеева Москвада үнгэрһэн залуушуулай болон оюутадай Бүхэдэлхэйн XII фестивальда, Варнада үнгэрһэн баледэй Уласхоорондын IX мүрысөөндэ, 1984 ондо Москвада болоһон баледэй зүжэгшэдэй Бүхэзүблэлтын мүрысөөндэ, 1979, 1989 онуудта Москва, Ленинград хотонуудта үнгэрһэн зохёохы тоосоонуудта, Москвада, Монгол орондо үнгэрһэн Буряадай соёлой үдэнүүдтэ, «Молодые голоса и молодой балет России» Бүхэроссиин I фестивальда (Улаан-Үдэ), «Северный дивертисмент» гэһэн Бүхэоросой I фестивальда хабаадалсаһан.

Һүүлэй жэлнүүдтэ зүжэгшэн Хальмагай «Элиста» гэһэн Муниципальна театрай баледэй уран һайханай хүтэлбэрилэгшөөр ажаллаа.