Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дугданова Дарима

Дугданова Дарима
 • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай дуушан (1979 онһоо)
 • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (1985)
 • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн (1991)
 • Оросой Холбооной Уласай габьяата зүжэгшэн (2010)
 • «Сочи-82» гэжэ Бүхэзүблэлтын VI мүрысөөнэй дипломант
 • Краснодар хотодо үнгэрһэн Бүхэоросой арадай дуу гүйсэдхэгшэдэй III мүрысөөнэй дипломант (1985)
 • Москва хотодо үнгэрһэн оюутадай ба залуушуулай Бүхэоросой XII ехэ нааданай дипломант (1985)
 • «Алтан намар – 89» гэһэн Уласхоорондын мүрысөөнэй лауреат (Гран-при) «Хүх-Монгол» гэһэн эстрадын дуунай Уласхоорондын мүрысөөнэй лауреат (Гран-при) (Монгол орон, 1992)
 • Хүх-Хотодо үнгэрһэн уртын дуунай Уласхоорондын мүрысөөнэй дипломант (2007)
 • «Ажалдаа шалгарһанай түлөө» медаляар шагнагданхай (1986)
 • Монгол ороной Хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагданхай (2005)