Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дондокова Гырылма

Дондокова Гырылма
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн
  • Буряадай улас түрын Л. П. Сахьянова болон П. Т. Абашеев хоёрой нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулиин арадай урлалай таһаг 2004 ондо дүүргэһэн
Тэрэл 2004 ондо бэлигтэй басаган Буряадай гүрэнэй «Бадма Сэсэг» гэһэн хатарай театрта уригдаһан байна, һүүлдэ 2005 ондэ тэрэнь Буряадай дуу хатарай «Байгал» гэһэн ансамбльтай, тиихэдэ үшөө Буряад ороной Гостелерадиогой Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгатай нэгэдэһэн юм. Тиигэжэ Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театр бии болоһон.

2005 ондо Гырылма Дондокова алдарта коллективэйнгээ эгээ эрхим хатаршадай нэгэн гэжэ харагшадай сэгнэлтэдэ хүртэһэн юм. Тэрэ хадаа театрайнгаа бүхы наада тоглолтонуудта хабаадалсажа байдаг зүжэгшэн.