Догданов Аюр
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үнжэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн, найруулагша
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
  • «BSB» гэһэн бүлэгэй солист
2000 ондо «Сэлэнгэ» ансамбльтай Италида болоһон Уласхоорондын ехэ нааданда хабаадаһан.

2001 онһоо Буряадай гүрэнэй «Бадма Сэсэг» гэһэн хатарай театрта хүдэлһэн.

Театртаяа Нэгэдэмэл Арабска Эмирадуудта (ОАЭ), Испани, Франци, Германи, тиихэдэ Оросой хотонуудаар ябалсаһан.
2003 ондо Аюр Дондопович Догданов Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой болон урлалай академиин хореографиин таһаг дүүргээ.

Тэрэл 2003 ондо «Байгал» театртаяа фестивальда Америкын Холбоото штадуудта ошоһон юм.

2006 ондо Оросой Холбооной Засаг Газарай соёлой талаар шагналда хүртэһэн юм. «Угайм сүлдэ» гэһэн монгол туургата арадуудай үльгэр домогууд дээрэ үндэһэлэн бүтээгдэһэн суута спектакльда Аюр Дондопович Догданов Хорёодой мэргэнэй дүрэ наадаһан байна.