Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Динганорбоева Жаажан

Динганорбоева Жаажан
  • Буряадай Гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
Жаажан Владимировна Динганорбоева 2002 ондо ВСГАКиИ-гай зүжэгшэдэй буряад бүлэг дүүргэжэ гараһан юм. Yшөө оюутан ябахадаа, «Түрын дүхэриг» гэһэн Буряадай театрай ажабайдалда ялас гэмэ үйлэ болоһон зүжэгтэ гол роль наадаһан байна. 2002 ондо «Түрын дүхэриг» Москва хотодо Бүхэдэлхэйн театральна олимпиадада хабаадаһан байна.
Жаажанай театральна амплуа — доторой хурса тамиртай дүрэ. Тэрэнэй ургажа байһан бэлигтэ байгаалиһаа үгтэһэн шэнжэнь туһалдаг юм. Хэбэрэг бэетэйхэн, нюдэндэ дулаан, уян нугархай, хөөрэлдэхэдөөшье аятайхан Ж. Динганорбоева зүжэгшэд соогоо онсо һуури эзэлдэг. Зүжэгшэн тайзандахи урашуулай эгээ эрхим дээжэһээ шуналтайгаар шэнгээн абадаг. Тэрээндэ багахан роль гэжэ байдаггүй, ямаршье роль дээрээ тэрэ ехэ нягтаар хүдэлдэг юм.

Нэгэ багахан хугасаа соо Жаажан театрайнгаа репертурай бүхы гол рольнуудые наадажа үрдиһэн. Энэ хадаа Даша Г. Башкуевай «Собака моей любовницы» соо, Сэржэна А. Лыгденовэй «Романс о влюбленных» соо, Борто Б. Гавриловай «Чингисхан» соо, Люся Б. Брехтын «Трехгрошовая опера» соо, Бальжан хатан Д. Эрдынеевэй «Бальжан хатан» соо, Люба Г. Башкуевай «С.С.С.Р» соо. Дүрэнүүдэй ямарыньшье харагшадай зүрхэ сэдьхэл буляаһан байдаг. С. Эрдэнын «Хойто наһандаа уулзахабди» гэһэн зүжэгтэ үндэр тушаалтай монгол даргада дуратайень һэшхэлгүй муухай Яндагай хамааран оролсожо эбдэһэн тушаа Цэвэлмаа гэжэ буряад басаганай сэдьхэлээ доһолгомо ролиие ялас гэмээр наадаһан байна. Актриса тус ажалдаа бэлиг шадабарияа дүүрэн харуулжа шадаа.

К. Гоцци гэгшын «Турандот» гэһэн зүжэгтэ Жаажан Турандодой дуратай эхэнэр, татар хатанай Адельмын дүрэ бүри дура буляама шадамар бэрхээр бүтээһэн байна.

Буряадай гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ театрай мүнөөнэй репертуарта Жаажан Динганорбоевагай сценическэ рольнууд театральна найруулгануудай гүнзэгы удхые элирүүлнэ. Энэ хадаа У. Шекспирэй зүжэг дээрэ үндэһэлэн Б. Жигжитовэй бэшэһэн «Максар. Шуһата тала», А. Вязниковцев Ц. Бальжанов хоёрой «Гэгээрэлэй зам», Б. Ширибазаровай «Волшебная страна предков» соо Бата гэжэ гол геройн эхэ, А. Вампиловай «Утиная охота» соо Валерия, Д. Сультимовай «Эртын хабарта» Сэсэг.

Жаажан Болот Динганорбоев гэжэ бэлигтэй зүжэгшэн нүхэртэеэ театртаа дуэт болон дууладаг. Тэдэ театрай тоглолтонуудта ехэ эдэбхитэйгээр хабаададаг, тэдэнэй гүйсэдхэдэг уянгата дуунуудынь олон тоото харагшадай зүрхэ сэдьхэл эзэлһэн байдаг.