Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дашинорбоева Анастасия

Дашинорбоева Анастасия
  • Буряадай үндэһэтэнэй «Байгал» гэһэн дуу, хатарай театрай солистка
Анастасия Дашинорбоева Улаан-Үдэдэ түрэһэн.

2004 ондо Буряадай гүрэнэй хатарай училищи «арадай хатарай зүжэгшэн» гэһэн мэргэжэлээр дүүргэһэн. Тэрэл ондо «Бадма Сэсэг» театрта абтаа.

2009 ондо ВСГАКИ дүүргээ.

«Байгал» театрай мэдээжэ болоһон «Угайм Һүлдэ» («Дух предков»), «Блеск Азии» ба бусад найруулгануудта хабаадаа. Театртай суг Голланди, Франци гүрэнүүдээр, Хитадай Үбэр Монголоор гастрольнуудта ябалсаа.
Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэлэлэй ба Баярай тэмдэгүүдээр шагнагданхай.