Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дашинорбоев Даба

Дашинорбоев Даба
  • Буряадай дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай зүжэгшэн
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн (2007)
  • Буряад Уласай Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагданхай
Даба Валерьевич Дашинорбоев Үбэр-Байгалай хизаарай Агын аймагай Согто-Хангил нютагта түрэһэн.

2000 ондо Буряадай дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай хатарай бүлэгтэ зүжэгшэнөөр абтаа һэн. 2003 ондо ансамблиин зүжэгшэн мэргэжэлтэйгээр ВСГАКиИ дүүргээ.

2007 ондо Буряад Уласай габьяата зүжэгшэнэй нэрэдэ хүртөө, мүн Арадай Хуралай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа.
Бэлигтэй хатаршан Даба Валерьевич Дашинорбоев театрайнгаа ехэ найруулгануудта хабаадалсадаг, тэдэнэй тоодо «Ода матери-Лебеди», «Угайм һүлдэ», «Блеск Азии» болон бусад.

Театртай суг Итали, Испани, Франци, Голланди, ОАЭ болон олон ондоо гүрэнүүдээр, Оросой хотонуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаа.