Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дармаева Туяна

Дармаева Туяна
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай оркестрэй хүгжэмшэн
  • Н. Будашкинай нэрэмжэтэ ансамбльнууд болон оркестрнүүдэй Уласхоорондын мүрысөөнэй дипломант (Шэтэ, 2003)
  • Феоктистовай нэрэмжэтэ ансамбльнуудай болон оркестрнүүдэй Бүхэроссиин мүрысөөнэй лауреат (Красноярск, 2004)
  • «Байгалай намар» гэhэн Арадай инструментнүүдэй нээмэл мүрысөөнэй дипломант (2004)
Туяна Дармаева Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай Ташар нютагһаа гарбалтай.

1996 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули, удаань 2002 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон урлалай ехэ һургуули дүүргээ.

2002-2005 онуудта Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин Чингис Павловай нэрэмжэтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй оркестртэ ажаллаа.

2005 онһоо «Байгал» театрта ажаллана.