Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дармаев Бадмажап

Дармаев Бадмажап
  • 1991 онһоо Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай баледэй зүжэгшэн
Бадмажап Дармаев Буряад Уласай Захааминай аймагай Утаата нютагта түрэһэн. Һургуулияа дүүргээд, Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй соёл-гэгээрэлэй һургуулиин хатарай таһагта ороо, удаань Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида һуража гараа. (Һүүлдэнь нэгэ үе ВСГАКиИ байгаа).

1989 ондо түрэл Захааминайнгаа аймаг эльгээгдэжэ, арадай дуу хатарай «Санага» шуулгын хатар найруулагшын ажалда оробо. Нютагтаа хүдэлхэдэнь хатар зохёохо бэлигынь улам мүлирһэн байна. Уданшьегүй нютагайнгаа һургуулида «Уряал» гэһэн хүүгэдэй хатарай ансамбль эмхидхэбэ. 1991 ондо Улаан-Үдэ хотодо үнгэргэгдэһэн хүүгэдэй хатарай бүлгэмүүдэй мүрысөөнэй лауреат болоо. Хоёр жэлдэ хатарай ансамбль хүтэлбэрилһэнэй удаа, Бадмажап Дармаев Буряад Уласай дуу хатарай «Байгал» театрта уригдажа, удангүй тэрэнэй гол бүжэгшэдэй нэгэн болоһон юм.

Мүнөө бүжэгшэнэй жасада Буряадай урлалай хатарай жасада ороһон олохон гайхамшаг хатарнууд ба хатарай зураглалнууд бии. Суг ажалладаг зүжэгшэдэйнь тэмдэглэлгээр: «олоной хатарнууд соо Бадмажаб Лайдаповичта гансаараа наадаха үзэгдэлнүүд үгтэдэг, юуб гэбэл гол дүрэнүүдтэ тодо хурса, эршэ ехэтэй дүрсэ олгожо шададаг хүн юм. Жэшээнь, «Эмээл моритон» («Наездники»), «Барилдаашад» (Борцы), «Түүдэг» («Костер») г. м. «Барилдаашад» («Борцы»), «Тэмсэгшэд» («Соперники») гэһэн хатарнуудта эрэгтэйшүүлэй зориг улам баатарлиг түхэлтэй, уран хурсаар харуулжа, магтаал һайшаалда хүртэһэн юм.

Бадмажап Дармаев Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай «Юртэмсэ байгаалиин юрөөлтэ эрьесэ» («Вселенной вечное движение») гэһэн ойн баярта зорюулагдаһан программада, мүн Россиин захиргаанай шанда хүртэһэн «Угайм сүлдэ» («Дух предков») спектакльда хабаадалсаһан юм.

Зүжэгшэн Оросой Холбооной, СНГ-ншье олон хотонуудаар, Монгол, Болгари, Греци, Бельги, Голланди, Франци, США гүрэнүүдээр нүүдэл наадануудта ябалсадаг юм.