Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дампилов Виктор

Дампилов Виктор

JPG / 1.63 Мбайт

  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай бүжэгшэн
Виктор Станиславович Дампилов Буряадай гүрэнэй дунда мэргэжэлэй хатарай һургуулида РСФСР-эй арадай зүжэгшэн В. А. Ганженкын ангида һуража гараа.

2006 онһоо Виктор Дампилов театрай баледэй бүлэгтэ ажаллана.

Виктор Дампиловай жаса:
Зигфрид (П.Чайковскийн Лебединое озеро«);
Щелкунчик (П.Чайковскийн «Щелкунчик»);
Юки (А. Пяртын, К. Манселлэй, Дж. Кейджын, Ф. Глассай, К. Саариахын, Phonophani, үндэһэн япон ба буддын хүгжэмдэ «Юки»);
Загаһадай хатар соо Енисей (Л. Книпперэй, Б. Ямпиловай «Ангар дүүхэй»);
Пьеро (Г. Доницеттиин «Арлекинада»);
Шахрияр (Ф. Амировай «Тысяча и одна ночь»);
Граф Альберт, Оруженосец, па-де-де (А. Аданай «Жизель»);
Паоло (П. Чайковскийн «Франческа да Римини»);
Старик («Тамаши», найруулгань Морихиро Иватын);
Болеро (Л. Минкусэй «Дон Кихот» бүжэг) болон бусад.
Театрта ажаллаха үедөө Виктор Дампилов 2011 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл урлалай ехэ һургуули эрхимээр дүүргэжэ, дээдэ һургуулиин «багша-хатар табигша» гэһэн мэргэжэлэй диплом абаа.