Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Грудинин Борис

  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледэй академическэ театрай шуулгын хүгжэмшэн (1961 онһоо)
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
Борис Иванович Грудинин 1936 оной декабриин 3-да Улаан-Үдэдэ түрэһэн.

Байгаалиһаа бэлигтэй, бүри бага балшар наһанһаа хүгжэм дуунда ульhатай, дуури шагнаха дуратай һэн. Бүлынгөө театрай хажууда байха золтойдонь, хүбүүхэн театрай гол дуушадые нюураарнь танидаг һэн. Тэрэ хүгжэмэй һургуулида ябадаг байгаа, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын хүгжэмэй училищи, удаань 1961 ондо Свердловскын гүрэнэй консерватори дүүргээ, тэрэл жэлэйнгээ август һарада оперо болон баледэй театр ерээ. Театр флейтэ дээрэ бэлигтэй наадагшатай, харин хүгжэмшэн 50 жэл соо тэндэ наадаха түрэл бүлгэмтэй болобо.

Флейтэ дээрэ гол наадагша Борис Грудинин театрай бүхы дирижернүүдтэй хүдэлөө, бүхы спектакльнууд тэрэнэй хабаадалгатай бүтээгдэһэн, тэдэнэй тоодо 50 гаран баледэй болон оперын зохёолнууд. Тэрэнэй һүүлшын ажалнууд гэбэл: Н. А. Римский-Корсаковай «Садко», Л. Делибэй «Самсон и Далила», П. И. Чайковскийн «Пиковая дама», «Иоланта», «Собор Парижской богоматери», «Анна на шее», бүжэгүүд.

Театртай суг бүхы гастрольнуудта Санкт-Петербург, Сибирь, Алас Дурна, оронойнгоо урда бэеын хотонуудаар ябалсаа. 1979, 1989 онуудта Москвада үнгэрһэн Буряадай соёл ба урлалай декадануудта хабаадалсаа.

Борис Ивановичай гүйсэдхэхэ баян дүй дүршэлынь 45 жэлнүүдhээ дээшэ һурагшадта мэдэсэ, шадабарииень үргэлсөө, оркестрэй флейтын бүлгэм тэрэнэй һурагшадһаа бүридэдэг һэн. Борис Иванович Грудининай шабинар Буряад Уласһаа гадуур, Санкт-Петербургһаа эхилээд Хабаровск хүрэтэр хотонуудаар ажалладаг юм.