Гофман Пётр
  • Гүрэнэй Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай зүжэгшэн
  • Буряад-Монголой АССР-эй арадай зүжэгшэн (1954 он)
Комедиин ялас гэмэ зүжэгшэн, харагшадай эгээ дуратай зүжэгшэдэй нэгэн, Пётр Ромуальдович Гофман, Улаан-Үдын театрта 1942 ондо ерэһэн. Ленинградай театрай һургуулида һураһан, дээдэ мэргэжэлтэд Л. Вивьен, Н. Хмелев, Б. Ливанов гэгшэдтэй суг хүдэлһэн, кинодошье, театрташье наадаһан Пётр Гофман буряад тайзан дээрэ ехэ үндэр соёл, өөрын бэлиг шадабарияа, ажаллаха дүй дүршэлөө харуулаа. Үндэр томо бэетэй тэрэ гэрэл баяр сасаруулдаг һэн.

Зүжэгшэн «Чудесный корабль», «Балтийцы», «Леночка и виноград», «Порт-Артур», «Танкер Дербент», «Человек в футляре», «Девушка спешит на свидание» гэһэн кинонуудта наадаһан. 1931 онһоо Ленинград хотын «Пролеткульт» театрта ажаллаа. Тэрэниие 1941 оной август һарада Ленинградһаа Шэтэ руу нүүлгэhэн юм. Тиигээд 1942 ондо 38 наһатай зүжэгшэн Улаан-Үдэ ерэшэһэн. Анха түрүүшынхиеэ Улаан-Үдын ТЮЗ-ай тайзан дээрэ «Осада Лейдена» гэhэн зүжэгтэ Ламе Гудзакые наадахадаа, тэрэ дороол харагшадай дура татаа һэн.

Петр Гофманай баян зохёохы замда 100 гаран дүрэнүүд, тэдэнэй тоодо эгээ ехэнүүдынь гэхэдэ Н. Островскийн «Как закалялась сталь» романаар зүжэгтэ матрос Жухрай, Вс. Вишневскийн «Оптимистическая трагедия» зүжэгтэ Вожак, А. Островскийн «Не все коту масленица» зүжэгтэ Ахов хүпеэс болоно. П. Р. Гофман 1954 ондо Буряад-Монголой АССР-эй арадай зүжэгшэн болоһон байгаа. Өөрын бэлиг абьяастай, ажалдаа дуратай байжа, «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденоор, «1941-1945 онуудай Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнай жэлнүүдтэ ажаллаһанай түлөө» медаляар, удаань Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумэй Хүндэлэлэй тэмдэгүүдээр шагнагдаһан юм.

1950-дахи онуудаар эгээ амжалтатайгаар наадаһан дүрэнүүд соонь: генерал Стессель А. Степановай, И. Поповой «Порт-Артур» соо, Хомутов А. Софроновой «Сердце не прощает» соо, Кряж М. Заруднын «Веселок» соо болон бусад.

Бүхы гүйсэдхэһэн дүрэнүүдэйнь эгээ ялас гэмэ хүдэлмэринь гэхэдэ, «Шельменко-денщик» зүжэгэй гол дүрэ болоно. Энэ комеди элдэб наһанай харагшадай дура татажа, театр суурхуулжа, хэдэн жэлдэ тайзан дээрэ табигдажал байгаа.
П. Гофман 1959 ондо Москвада үнгэрһэн Буряад-Монголой урлалай II Арбан хоногто А. Островскийн «Василиса Мелентьева» соо Малютын ба И. Кычаковай «Сквозь грозы» соо Зацепин хүпеэсэй дүрэнүүдые дура буляама хурсаар гүйсэдхэһэн юм.