Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бадмацыренов Жаргал

 Бадмацыренов Жаргал
  • «Голоса России» гэhэн республиканска телерадиоконкусрын лауреат (1991) Залуу дуушадай дунда үнгэргэгдэhэн республиканска конкурсын дипломант «Сагаан hара» гэhэн телевизонно фестивалиин лауреат ( 1995)
  • «Хову-Аксы-95» гэhэн эстрадна дуунай харалганай лауреат
  • Буряад Республикын Соёлой министерствын Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан, «Байгал» ансамблиин гол дуушан байгаа
Жаргал Цыденович Бадмацыренов Ивалгын аймагай Дээдэ-Ивалгада 1972 оной январиин 6-да олон үхибүүтэй, эбтэй эетэй гэр бүлэдэ түрэһэн. 1987 ондо Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищиин «Хоровое дирижирование» гэhэн таhагта ороо. Буряадай ерээдүйн одото дуушанай hуралсалай замда аргагүй ехэ туhаламжа, зүбшэл заабари үгэhэн багшанар гэхэдэ Вячеслав Баяндаевич Елбаев, Баир Гомбоевич Базаров, хормейстернүүд А. А. Манжигеева, А. Г. Балдаева гэгшэд болоно. Училищи дүүргээд, Жаргал Бадмацыренов нютагаа — Ивалгаяа бусажа, аймагай Соёлой байшанда гол дуушанаар хүдэлөө. Гэбэшье ялас гэмэ арга шадабарияа, абьяас бэлигээ Жаргал Бадмацыренов «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ эхилхэдээ харуулаа, гэршэлээ. Ород, буряад, хари хэлэн дээрэ дуунуудые дуулажа, репертуараа баян болгоод, концерт нааданда хабаадахадаа, сольно концерт эмхидхэхэдээ, заатагүй заалаар дүүрэн харагшадые суглуулдаг байhан.

«Айлшантай айл жаргалтай», «Сэдьхэлэймни долгинууд» болон бусад дуунуудые гүйсэдхэжэ, олониие баярлуулдаг, эстрадна, академическа, арадайшье дуунуудые уран гоёор дууладаг зүжэгшэн байгаа. Шарайгаараа сэбэрхэн, нюдэндөө галтайхан, зангаараа налгай зохид дуушан арад зоной дура гансата буляагаа, бэлигтэй дуушантай мэдээжэ хүгжэмшэд Анатолий Андреев, Пурбо Дамиранов гэгшэд нягта харилсаатайгаар хүдэлhэн. Дуунай мэргэжэлтэ урлалда ехэтэ хубитаяа оруулhанай түлөө, аша габьяатайгаар хүдэлhэнэйнгөө түлөө Жаргал Бадмацыренов гүрэн түрыгөө зүгhөө олон хүндэтэ шагналнуудта хүртэһэн.

Харагшадай хайрата дуушан эгээл зохёохы замайнгаа одото орьёл өөдэ дабшажа ябатараа, харамтайгаар, залуу наhандаа наhа бараhан.