Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Жаргалов Валентин

Жаргалов Валентин
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (1988)
Валентин Доржиевич Жаргалов Буряадай АССР-эй Зэдын аймагай Алцак нютагта 1950 оной февралиин 7-до түрэhэн. 1968 ондо Улаан-Yдын хүгжэмэй училищида ороhон, 1975 ондо тус эрдэмэй гуламта амжалтатайгаар дүргэхэдээ, мэргэжэлтэ дуушанай эрдэм шудалжа гараа. Оюутан байхадаа, сэрэгэй албанда татагдаhан. Хабаровск хотодо хилын харуулай сэрэгтэ алба гарахадаа, тус сэрэгэй частиин уран бэлигэй бүлэгтэй хамта Венгр гүрэндэ концерт наада харуулhан. Училищиеэ дүүргээд, Ленинградай консерваторидо hураха үедөө үбдэжэ, нютагаа бусаха баатай болоо. Тиин саашадаа Буряадай гүрэнэй филармониин дэргэдэхи «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ эхилээ.

Валентин Жаргалов уянгата тенор хоолойгоор буряад, ород дуунуудые романснуудые уян зөөлэнөөр гүйсэдхэжэ, харагшадай халуун альга ташалганда хүртэдэг байhан. Түрэл дайдаяа суурхуулан «Ара Тори» гэhэн дуу, арадайнгаа баян түүхэтэ дуунуудые хангюурдажа Хитад, Монгол гүрэнүүдээр гастрольда ябаhан. Эрдэм бэлигээ дээшэлүүлхэ зорилготойгоор Валентин Жаргалов гастрольнуудайнгаа дундуур заатагүй багшадаа ерэжэ, Буряадай арадай зүжэгшэн Г. А. Эрдынеевтэ хандажа, зүбшэл заабаринуудыень хадуун абадаг байгаа. Хамта хүдэлдэг нүхэдэйнгөө, багшанарай ажаглалтануудта анхаралаа хандуулжа, саг үргэлжэ мэргэжэлээ мүли мүлиhөөр, амжалта туйлаhан алдартай. Ород арадай «Родина», украин хэлэн дээрэ «Чорни брови», А. Андрееэвэй «Алтан дэлхэйн жама ёhоор», Матвей Чойбоновой үгэ дээрэ Юрий Ирдынеевэй зохёоhон «Ноёхоной аялга», «Инзагатын вальс» гээд дуунуудые гүйсэдхэжэ, харагшадай дура гансата буляаhан юм. Омог дорюун, хүхюу зантай дуушан ажабайдалай бэрхэшээлтэ дабаануудые эрхимээр гаталаа, согтой зугаа наадыень «Байгал» ансамблиин залуу, аха заха зүжэгшэд ходол hанажа ябадаг юм.