Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Халбаев Капитон

Халбаев Капитон
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1972), 1959 ондо Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай болон литературын II декадада, Москва, Ленинград хотонуудта үнгэргэгдэhэн Буряадай соёл урлалай үдэрнүүдтэ (1973), Свердловск, Новосибирск, Улаан-Баатар хотонуудаар эмхидхэгдэhэн Буряадай соёлой үдэрнүүдтэ хабаадаhан байна
  • Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Президиумай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаhан (1975)
  • «Ажалай ветеран» медаляар (1984), «Байгал-Амарай түмэр замай барилгада соёлой талаар эдэбхитэй хабаадаhанай түлөө» гэhэн Хүндэлэлэй тэмдэгээр (1985), «Эрхим ажаллаhанай түлөө» гэhэн СССР-эй Соёлой министерствын Хүндэлэлэй тэмдэгээр, Монголой «Дайшалхы барисаан» гэhэн медаляар шагнагданхай
  • 1960-70 онуудаар гүрэнэй дуу хатарай «Байгал» ансамблиин баледэй зүжэгшэнөөр ажаллаhан
Капитон Бажеевич Халбаев Улаан-Yдэдэ 1939 оной июлиин 5-да түрэһэн. Эдир багаhаа хатар нааданда дуратай, шуналтай Капитон хотын пионернүүдэй Байшанда хатарай кружогто ябажа эхилhэн. Тиихэдэ кружогойнь хүтэлбэрилэгшэ М. С. Арсеньев байhан, бэлигтэй багша буряадай үндэhэн хатарай хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан. Хатарай эхин шатын hургуули дабажа, мэргэжэлтэ хатаршан болохо хүсэлтэй залуу бэлигтэн дунда hургуулияа дүүргээд, багшынгаа зууршалгаар 1956 ондо «Байгал» ансамбльда ерэhэн.

Энэл коллектив соо Капитон Халбаев бэлиг шадабарияа гүйсэд харуулжа, уян нугархай, ажалша эрмэлзэлтэй, хатарай дүршэлтэй байhан зангаа гэршэлээ. «Байгал» ансамблиин алтан жасада оруулагдаhан тэрэ үеын хатарнуудые бултыень шаху хатардаг байгаа, М. С. Арсеньев багшань концертын бүхы хатар наадануудта оруулжа, Капитон Халбаев олондо мэдээжэ болоhон «Мэндээшэн», «Колхозная сюита», «Ёохор», «Сон старика», «Наездники», «Кузнецы», «Семейская кадриль», «Забайкальская» болон бусад хатарнуудые гүйсэдхэhэн байна. Тиин саашадаа хатарай онсо дүрэ, аргануудые шадамар бэрхээр хэрэглэжэ, сольно хатарнуудые харуулдаг болоо. «В степи», «Уулзалга», буряад, ород, вьетнам, башкир хатарнуудые, шогтойхон «Санжидма» хатар гүйсэдхэжэ, онсо ульгам наадаараа харагшадта хадуугдаhан юм. Буряадай арадай зүжэгшэн Оюун Тумуроватай, Буряадай габьяата зүжэгшэн Светлана Халбаеватай сугтаа олон жэлэй туршада хатарhан, хатарай олон дүрэ, наада харагшадтаа бэлэглэhэн алдартай.

25 жэлэй туршада «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ, олон гүрэнүүдээр, хотонуудаар гастрольда ябаhан. 1980 ондо наhанайнгаа амаралтада гаража, К. Б. Халбаев Буряадай гүрэнэй филармониин администрацида хүдэлжэ захалаа. Тиин эндэ К. Халбаевай хүтэлбэрилхы дүршэлэй абари зан гүйсэд элирүүлэгдээ. Хүн зонтой зохидоор харилсажа, концерт наадануудые хото хүдөөгөөр, hургуулинуудаар саг үргэлжэ эмхидхэжэ, эдэбхи үүсхэлтэй ажал ябуулаа. Хорёод жэлэй туршада уран hайханай бүлэгүүдэй концерт наадануудые, айлшалжа ерэһэн хариин, холын зүжэгшэдэй наада эмхидхэжэ байгаа. Капитон Халбаевай хүтэлбэри доро Буряадтамнай Россиин мэдээжэ коллективүүд, дуушад, зүжэгшэд концерт наадануудаа харуулhан, тэдэнэй тоодо Сибириин хатарай ансамбль, Оренбургын арадай хоор, Пятницкийн нэрэмжэтэ суута хоор, Монголой дуу, хатарай ансамбль болон бусад Буряад орон руу ерэhэн байна. Гэхэ зуура Байгал-Амарай түмэр замай барилгашадта Россиин соёл урлалай габьяата зониие урижа, наада харуулдаг байhан, «Огни магистрали» гэhэн фестиаль эмхидхэhэн, БАМ-ай барилгашадта, Улаан-Yдэдэ Россиин суута зүжэгшэд айлшалдаг байгаа.

«Байгал» ансамблиин эдэбхитэй зүжэгшэн Капитон Халбаев олониитын ажалда мүн лэ эдэбхитэй хабаададаг, ансамблиингаа комсомолой секретарь байhан, удаань олон жэлэй туршада Буряадай гүрэнэй филармониин профкомой түрүүлэгшэ ябаа. 45 жэлэй туршада таhалгаряагүй соёлой hалбарида Капитон Бажеевич Халбаев аша үрэтэйгөөр хүдэлhэн габьяатай.