Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Мадыева Эржена

Мадыева Эржена
  • 1983 ондо Москвада болоhон Буряадай соёл урлалай, литературын декадада хабаадаhан
  • Буряад Уласай Засаг Газарай грамотаар, аймагуудай захиргаануудай зүгhөө шагналнуудта хүртэһэн
  • «Байгал» театрай ветеран
Эржена Нимаевна Мадыева Хяагтын аймагай Хүдэрэ-Сомон нютагта 1956 оной майн 1-дэ түрэһэн. 1974 ондо дунда hургуулияа дүүргээд, соёл-гэгээрэлэй училищида хатарай мэргэжэлдэ hураhан. 1976 ондо «Байгал» театрта мэргэжэлээрээ хүдэлжэ захалаа. Хорин жэлэй туршада хамтын, сольно хатарай наадануудта хабаадажа, бэлигтэй, эрмэлзэл ехэтэй, ажалша бэрхэ байhанаа залуу басаган харуулаа. Тиин хальмаг, шэмээшэг хатарнуудые гүйсэдхэдэг, сог залитайхан «По мосточку», башкир хатарнуудые хатаржа, харагшадай магтаал хайрануудта хүртэhэн. Людмила Субанова, Людмила Сультимова хоёр гол хатаршадтай хамта зүбшэн, хэлсэн, тэдэнэй дүршэл халан, хадуужа абаа. Амжалта түгэс хари гүрэнүүдээр гастрольда ябажа, түрэл коллективтэеэ арадайнгаа уран бэлиг ялас гэмээр харуулhан зохёохы замай баян намтартай.