Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Молонов Василий

Молонов Василий
  • Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Эсэгэ ороноо хамгаалгын орденоор
  • «Япониие илаhанай түлөө» медаляар
  • «Байгал-Амарай түмэр замай барилгашадта соёлой талаар эдэбхитэй хангалта үзүүлhэнэй түлөө» гэhэн хүндэлэлэй тэмдэгээр шагнагдаhан
  • Дайнай болон ажалай ветеран
  • «Байгал» театрай, Буряадай гүрэнэй филармониин ветеран
Василий Васильевич Молонов Алайрай аймагай Үлтэ нютагта ажалша малшан айлда түрэhэн. Һургуулияа дуургээд, Эрхүүгэй авиационно техникумэй курсант болоо. 1943 ондо Улаан Армида татагдажа, Забайкалиин 849-дэхи Мүгдэнэй добтололгын авиаполкын агаарай зэбсэгтэ хүсэнүүдэй бүрилхэлдэ механигаар алба гараа. Тиин дайшалхы замда эрэлхэг габьяа харуулжа, «Япониие илаhанай түлөө» гэhэн медаляар шагнагдаhан.

Сэрэгэй албанай hүүлээр Василий Молонов 1946 ондо Улаан-Yдын хүгжэмэй училищида ороhон, жэл болоод бэлигтэй залуу хүбүүе буряад арадай инструментнүүдэй оркестртэ уриhан байна. Тиихэдэ тус оркестрые Жигжит Батуев хүтэлбэрилжэ байгаа. Түрүүн Василий Молонов оркестртэ хүдэлөөд, удаань филармониин администратораар ажаллажа захалаа. 1953 ондо Василий Васильевич Молоновто харюусалгатай тушаал олгогдоо — «Байгал» ансамблиин директорээр томилогдоо. Ансамблиин ветеранууд хүтэлбэрилэгшэ тухайгаа дулааханаар дурсахадаа, Василий Молонов зүжэгшэн бүхэндэ анхаралтайгаар хандадаг, туhа үзүүлдэг, хамгаалдаг байгаа гээд тэмдэглэнэ. Тэрэ үедэ ансамблиин директор В. Молонов Россиин соёлой агууехэ ажал ябуулагшад болохо И. Моисеев, М. Годенко, М. Заславский, К. Есаулова болон бусад бэлигтэнтэй нягта харилсаатайгаар хүдэлөө. Хорин жэлэй туршада «Байгал» ансамблиие хүтэлбэрилжэ, саашадаа 1973 онhоо арбан хоёр жэлэй туршада Буряадай гүрэнэй филармониин директорэй орлогшоор ажаллаа. Василий Молоновой ударидалга доро республиканска хэмжээнэй хэдэн найр нааданууд эмхидхэгдээ, оло дахин гастрольнуудта гараhан түүхэтэй. Наhанайнгаа амаралтада гараад, Василий Васильевич Молонов 1986 онһоо 1990 он болотор Буряадай гүрэнэй филармониин филиалда Северобайкальск хотодо ажалаа үргэлжэлүүлээ. Тиигэжэ Байгал-Амарай түмэр замай барилгашадта концерт наадануудые оло дахин эмхидхэhэн, барилгашадта дэмжэлгэ үзүүлээ. Дайнай, ажалай ветеран Василий Молонов ямаршье хүндэ сагта түрэл коллективтэеэ харилсаагаа таhалаагүй, туhалжа, урма зоригыень үргэжэ ябаhан hайхан сэдьхэлтэй бэлигтэн болоно.