Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Найданова Дарима

Найданова Дарима
  • Балетмейстер-багша, доцент
  • Россин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • 1973, 1983 онуудта Москвада үнгэргэгдэhэн Буряадай соёл урлалай, литературын үдэрнүүдтэ хабаадаhан
  • Бүхэдэлхэйн залуушуулай болон оюутадай XII фестивальда хабаадажа, залуушуулай хуралдаанай мүнгэн медальда хүртэhэн, дипломоор шагнагдаhан
  • Ажалай ветеран, «Байгал» театрай ветеран
Дарима Найданова 1969 ондо Буряадай гүрэнэй соёл гэгээрэлэй училищи дүүргээд, «Байгал» ансамбльда зохёохы намтараа эхилээ. Удангүй бэлигтэй зүжэгшэн ансамблиин баледэй гол хатаршан боложо тодороо. Ажалайнгаа хажуугаар хүршэ Усть-Ордын, Агын тойрогуудта тусхай урилгаар ошожо, элдэб хатарнуудые зохёон табидаг, олон хатарнуудые hэргээн, шэнээр зохёожо табиhан габьяатай. Сибириин арадуудай заншалта хатарнуудые hэргээн дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ горитой хубитаяа оруулаа.

Хори гаран жэлэй туршада «Байгалда» ажаллахадаа, 1973, 1983 онуудта Москвада үнгэргэгдэhэн Буряадай соёл урлалай, литературын үдэрнүүдтэ хабаадаhан, Бүхэдэлхэйн залуушуулай болон оюутадай XII фестивальда хабаадажа, залуушуулай хуралдаанай мүнгэн медальда хүртэhэн, дипломоор шагнагдаhан. 1989 онhоо Д. Д. Найданова багшалжа эхилээ, тиин хатарай болон ритмикын хэшээлнүүдые хотын зарим дунда hургуулинуудта заагаа, «Сэлэнгэ» гэhэн хатарай студиин дэргэдэ «Баруун, Зүүн зүгүүдэй арадуудай хатарай урлал» гэhэн өөрын программа зохёожо, 25 жэлэй туршада энэ программаяа нэбтэрүүлэн хүдэлөө. Буряад Республикын Соёлой министерствын зууршалгаар 1999 ондо «Сэлэнгэ» гэhэн хатарай студида «Уран hайханай жэшээтэ бүлгэм» гэhэн нэрэ олгогдоо, удаань Россиин хэмжээнэй энэл нэрэ зэргэдэ хүртөө. «Сэлэнгэ» бүлгэмэй зохёохы бүлгэм Францида, Санкт-Петербургда хатар наадаяа харуулhан, республика дотор нэгэнтэ бэшэ наадаяа дэлгэhэн байха.

Дээдэ гарай балетмейстер-багша Дарима Доржиевна Найданова 1998 ондо Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёл, урлалай академи эрхимээр түгэсхэжэ, 15 жэлэй туршада Улаан-Yдэ хотын захиргаанай соёлой хорооной дэргэдэхи арадай аман зохёолой «Тоонто» ансамбльда хүдэлнэ. Олондо мэдээжэ ансамбль хари гүрэнүүдээр оло дахин ябаhан, холо ойрын айлшадаа угтажа, түрэл арадайнгаа соёл урлалай баялиг үргэнөөр дэлгэжэ харуулдаг заншалтай. Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театртай нягта харилсаатайгаар хүдэлжэ, Дарима Найданова «О лжи и честном Доржи», «Чингисэй шэдитэ зүүдэн», «Аригуун Бүүбэй» «Төөригдэhэн хуби заяан» болон бусад зүжэгүүдтэ хатарнуудые зохёон табиhан байна. 2003 онhоо Дарима Доржиевна Найданова Зүүн-Сибириин соёл урлалай академиин аман зохёолой болон этнографиин кафедрада хүдэлнэ, арадай хатарай багша болоно. «Байгал» театрай ветерануудай концерт нааданда заатагүй хабаадажа, харагшадаа баярлуулhаар зандаа.