Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Нансулов Ширап

Нансулов Ширап
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн
Буряад-Монголой АССР-эй Улаан-Yдын аймагай Гэльбэрэ нютагта 1923 оной августын 8-да түрэһэн. хуур, чанза дээрэ наададаг байгаа, Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн нэрэ зэргэтэй, 1940 ондо Москвада үнгэрhэн Буряадай соёл урлалай, литературын декадада хабаадаhан.

Ширап Гашинович Нансулов 1938 ондо Улаан-Yдын тетральна-хүгжэмэй техникумда бэлэдхэлэй курсда ороходоо, скрипкэ дээрэ наадаха класс шэлэжэ абаhан. Москвада болохо анха түрүүшын декадада бэлэдхэлэй үедэ, Н. В. Халбаевай хүтэлбэри доро арадай инструментнүүдэй экспериментальна оркестртэ наадаhан, 1940 оной сентябрь hараhаа Буряадай гүрэнэй филармониин дэргэдэ байгуулагдаhан арадай инструментнүүдэй оркестртэ хүдэлжэ эхилээ. Тиихэдэ тус оркестрые И. Л. Рык хүтэлбэрилжэ байгаа. 1941 ондо Жигжит Батуевай хүтэлбэри доро оркестртэй суг Шэтэ можын Агын тойрог гастрольда гараhан, тиихэдээ хуур дээрэ наададаг һэн.

Ширап Нансулов Хяагтын багшанарай училищи дүүргээд, хоёр жэл соо Хяагтада багшалаа, үхибүүдые хуур, мандолин дээрэ наадажа hургаа. 1955 ондо республиканска радиокомитедэй дэргэдэ байгуулагдаhан арадай инструментнүүдэй оркестртэ ажалаа үргэлжэлүүлээ. 1970 ондо Ширап Гашинович «Байгал» ансамбльдаа бусажа, наhанайнгаа амаралтада гаратараа эндээл хүдэлөө. Түрэл ансамблиингаа байгуулагдаһан сагhаа энэ коллективтэй хүдэлжэ эхилээд, зохёохы замдаа гараhан, эндэл бэлиг шадабарияа гүйсэд харуулжа, зохёохы орьёл өөдэ дабшаа. Ш. Г. Нансулов буряад арадай хүгжэмэй хоморой инструментнүүдые hайн мэдэхэ, эршэтэйгээр наадахаяа оролдодог, өөрын хүсөөр чаанза дээрэ наадажа hураhан, гадна арадай дуунуудта дуратай, арад зоной дунда уянгата дуунуудые дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ хубитаяа оруулhан габьяатай. «Байгал» ансамблиин дүй дүршэлтэй аха захатанай нэгэн Ширап Нансулов хэдэн олон жэлэй туршада анхан шэлэhэн мэргэжэлээрээ эрхим түгэс хүдэлжэ, нэрэ хүндэдэ хүртэhэн байна.