Пакеева Нина
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1975), ажалай ветеран
  • «Байгал» театрай ветеран
Нина Георгиевна Пакеева Эрхүү можын Хадаахан нютагта 1926 оной январиин 17-до түрэһэн. 1943 ондо Буряадай Гүрэнэй филармонидо арадай инструментнүүд дээрэ наадаха хүгжэмшэдые бэлдэхэ зорилготой hургуулиин нээгдэхэдэ, Нина Пакеева энэ hургуулида орожо, чаанза дээрэ наадажа hураа, тиин 1945 ондо оркестртэ хүдэлжэ эхилээ. Хүгжэмэй тусхай hургуули үгы байбашье, оркестртэ наадажа, аргагүй ехэ дүй дүршэлтэй болоод, мэргэжэлтэ хүгжэмшэнэй шадабаритай болоhон. Дээдэ дүршэлтэй мэргэжэлтэн Нина Георгиевна оркестрэй түрүү хүгжэмшэн байгаа, Буряадай габьяата зүжэгшэд А. Ф. Зонхоевтой, Э. И. Сергееватай, М. Санжиевтай дүрбүүлэн хүгжэмтэ найруулгануудые зэдэлүүлдэг, РСФСР-эй арадай зүжэгшэн Ц. Л. Хоборковой дуулахада, арадайнгаа аялга гүйсэдхэжэ, наадыень шэмэглэдэг байhан. Нина Пакеева Советскэ Союзай хотонуудаар, Монголдо, Чехословакида түрэл ансамбльтаяа суг гастрольда ябаhан, дүшэ гаран жэлэй туршада аша үрэтэйгөөр хүдэлhэн габьяатай, гүрэн түрынгөө зүгhөө нэгэнтэ бэшэ шагналнуудта хүртэhэн юм.