Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Раднаев Сергей

Раднаев Сергей
  • Россин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Уласхоорондын болон республиканска харалгануудай, фестильнуудай лауреат
  • «Байгал» театрай ветеран
Сергей Цырендоржиевич Раднаев Захааминай аймагай Үлэгшэн нютагта түрэһэн. Зүүн Сибириин соёлой академи дуургээд, Чукотско-Эскимосска «Эргырон» гэhэн ансамбльда хүдэлhэн, тэрэл үедэ ансамбльда хатархаhаа гадуур өөрөө элдэб арадуудай наада хатарнуудые зохёон табижа, эдэбхи үүсхэлтэйгөөр ажаллаа. Түрэл нютагаа бусахадаа, «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ эхилээд, уран гоёор хатардаг зүжэгшэн ансамблиин түрүүшүүлэй тоодо ороо. «Тройка», «По мосточку», «Вороной конь» болон бусад хатарнуудые уран бэлигтэйгээр хатаржа, Сергей Раднаев харагшадта гансата хадуугдаа. Ансамблиин репертуарта ородог бүхы хатарнуудые дүршэл ехэтэйгээр хатардаг байhаниинь эли үзэгдэдэг hэн. Хойто зүгтэ олон жэл хүдэлжэ, тэндэхи арадай үндэhэн хатарнуудай ёhо маягыень, удхыень тодорхойлжо абаад, түрэл арадайнгаа заншалта хатарнуудые hайн мэдэхэ байхадаа, удха шанартай хатарнуудые зохёон табидаг бэлигтэн мүн. Тиимэhээ гансашье Буряад орондоо мэдээжэ бэшэ, Ага, Усть-Ордын тойрог, Монгол, Хитад гүрэнүүд руу уригдажа, олон тоото уран hайханай бүлгэмүүдтэ хатарнуудые зааhан, дээдэ хэмжээнэй урилдаа харалгануудта хабаадажа, амжалтануудые туйлаhан габьяатай. Мүн тиихэдэ хүүгэдэй хатарай бүлгэмүүдые байгуулжа, уран гоёор хатаржа hургаа. Мүнөөшье Сергей Раднаев ургажа байгаа залуу хатаршадтай дүй дүршэлөөрөө хубаалдажа, концерт наадануудта хабаададаг, республикадаа, гадууршье хатарай хүндэтэ багша гээд суутай.