Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Рыгзенова Марина

Рыгзенова Марина
  • 1980-90 онуудта «Байгал театрай баледэй солист байhан
  • Буряад Республикын габьяата зүжэгшэн (1996)
  • Бухэроссин арадай хатарай сольно конкурсдо хабаадажа, лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн (Самара, 1993)
Марина Зандраевна Рыгзенова Улаан-Yдэдэ 1963 оной июлиин 1-дэ түрэһэн. 1973 ондо Буряадай хореографическа училищидэ ороод, СССР-эй арадай зүжэгшэн Лариса Петровна Сахьяновада заалгаhан. 1981 ондо тус hургуулияа дүүргээд, Буряадай Гүрэнэй филармониин дэргэдэхи «Байгал» ансамбльда хүдэлжэ эхилээ.

Түрүүшын үдэрhөө эхилжэ залуу бэлигтэй зүжэгшэн мэргэжэлэй талаар hайн бэлэдхэлтэй байhанаа гэршэлээ, уян нугархай бэетэй, ажалша хүсэл эрмэлзэтэй байhанаа харуулаа, тиин ажалда ороһоор долоон үдэр болоод лэ «Байгал» ансамбльтай Хяагтын аймаг руу гастрольда гараhан. Удаан болонгүй Марина Рыгзенова олоной хабаадалгатай хальмаг, шэмээшэг хатарнуудта гол роль гүйсэдхэжэ тайзан дээрэ гараа.

«Лирическая поэма», «Любовь в степи» болон бусад хатарнуудые уян hайханаар хатараа, Марина Рыгзенова «Байгалай сэсэг» гэhэн суута хатарта солист байгаа, харагшадай халуун альга ташалганда, олоной hайшаал магтаалда хүртэhэн хү юм.

1996 ондо Марина Зандраевна Рыгзеновада «Буряадай габьяата зүжэгшэн» гэhэн нэрэ зэргэ олгогдоо. Буряад арадай соёл урлалые олон хари гүрэнүүдээр гастрольда ябажа харуулаа, Япон, Монгол, Франци, Бельги гүрэнүүдээр, орон нютаг соогоо хатар наадаяа харуулhан. Д. Ж. Бадлуевай зохёон табиhан солонгос хатар Россин габьяата зүжэгшэн Сергей Аюшеевтэй хатаржа, Самара хотодо болоhон Бүхэроссин харалганда илалта туйлаhан амжалтатай. Тиигэжэ М. З. Рыгзенова зохёохы замдаа Буряадай хатарай соёл урлалда онсо хубитаяа оруулhан юм.